ภาษาไทย
 

ภาษาไทยคือ มรดกอันล้ำค่าที่แสดงถึงความเป็นไทย
คนไทยทุกคนจะต้องอนุรักษ์ภาษาไทย ให้คงอยู่ต่อไป

 

  • การแข่งขันประชันกลอนสด

ขอเชิญร่วมแข่งขัน “ประชันกลอนสด”
ร่วมเรียงร้อยถ้อยพจน์อันสดใส
ร่วมใจรักษ์อักษรา “ภาษาไทย”
สืบต่อไปชั่วลูกหลานนิรันดร

• • • • • • • • • • • • • •

ประกาศ
ขอเชิญร่วมแข่งขัน “ประชันกลอนสด”
ร่วมเรียงร้อยถ้อยพจน์อันสดใส
ร่วมใจรักษ์อักษรา “ภาษาไทย”
สืบต่อไปชั่วลูกหลานนิรันดร
..................

            ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ทุกคณะ ร่วมประชันกลอนสดชิงรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 


กำหนดงานกิจกรรม

วัน เวลา ที่ดำเนินการ

๑. รับสมัครผู้สนใจ (ลงชื่อที่งานบริการ ชั้น ๒ ตึกภาษา)         

ถึงวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒

๒. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าแข่งขันประชันกลอนสด             

วันจันทร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ที่ป้ายประกาศหน้าห้อง LNG 101

๓. อบรมวิธีการเขียนกลอนแปดเบื้องต้น พร้อมทั้งทดสอบการเขียนกลอนแปด

วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒
เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. ที่ห้อง LNG 101 - 102

๔. แข่งขันรอบแรกคัดเลือกให้เหลือ ๖๐ คน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒
เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. ที่ห้อง LNG 101 - 102

๕. แข่งขันรอบสองคัดเลือกให้เหลือ ๔๐ คน

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒
เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. ที่ห้อง LNG 101 - 102

๖. แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ๔๐ คน จะแข่ง ๒ รอบ รอบละ ๒ ญัตติ เพื่อคัดให้เหลือ ๒๐ คน และเขียนขึ้นบนกระดานในรอบสุดท้าย และประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๒
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. ที่ห้อง LNG 101 - 102

๗. มอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน           

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๒
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๘.๓๐ น.

รางวัล

๑. รางวัลชนะเลิศ 

เงินรางวัล 

๕,๐๐๐

บาท 

จำนวน ๑ รางวัล

๒. รางวัลที่ ๒

เงินรางวัล 

๓,๐๐๐

บาท 

จำนวน ๑ รางวัล 

๓. รางวัลที่ ๓        

เงินรางวัล 

๓,๐๐๐

บาท 

จำนวน ๑ รางวัล

๔. รางวัลชมเชย   

เงินรางวัล 

๑,๐๐๐

บาท 

จำนวน ๕ รางวัล

 

หัวข้อเรื่องที่กำหนดในการประชันกลอนสด
            หัวข้อเรื่องที่กำหนดในการประชันกลอนสด เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วัฒนธรรมภาษาและประเพณีไทย และปัญหาสังคมไทยทั่วไป เช่น ปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา สิ่งแวดล้อม จริยธรรม รวมถึงแง่คิดในการดำรงชีวิต

กติกาการตัดสิน

๑. บทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์สำคัญต่อไปนี้ กรรมการจะไม่นำไปตรวจให้คะแนน

๑.๑   ไม่มีสัมผัสนอก
๑.๒  เสียงท้ายวรรคผิด (อาทิ กลอนสุภาพ ท้ายวรรคที่หนึ่งใช้ได้ทุกเสียง ท้ายวรรคที่สองห้ามใช้เสียงสามัญและเสียงตรี ท้ายวรรคที่สามและท้ายวรรคที่สี่ใช้ได้เฉพาะเสียงสามัญและเสียงตรีเท่านั้น)
๑.๓   ใช้สระเสียงสั้นสัมผัสกับสระเสียงยาวเป็นสัมผัสบังคับ (เช่น ใช้ “ใจ” สัมผัสกับ “กาย”)
๑.๔   เขียนไม่ครบตามที่กำหนด

๒. บทกลอนที่ไม่ผิดฉันทลักษณ์สำคัญ กรรมการจะนำไปตรวจให้คะแนน โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

๒.๑   ฉันทลักษณ์และอักขรวิธี (๑๐ คะแนน)
            ๑)   ถ้าเขียนตัวสะกดการันต์ผิด หักคะแนนคำละ ๑ คะแนน
            ๒)   ถ้าในบทกลอนที่เขียนมีสัมผัสซ้ำ หักคะแนนตำแหน่งละ ๕ คะแนน
            ๓)   ถ้าในบทกลอนที่เขียนมีสัมผัสเลือน หักคะแนนตำแหน่งละ ๒ คะแนน
๒.๒   ความคิดและเนื้อหา (๒๐ คะแนน)
         พิจารณาจากหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
            ๑)   ตรงประเด็นหรือตีญัตติแตก หมายความว่าผู้เขียนจะต้องใช้ญัตติที่กำหนดเป็นแก่นเรื่อง
            ๒)   เสนแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ หมายความว่าเนื้อหาที่ผู้เขียนเสนอนั้นให้แง่คิดที่เป็นประโยชน์ เช่น แง่คิดในการดำรงชีวิต การเข้าใจสังคม การปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ฯลฯ
            ๓)   เสนอแนวคิดที่แปลกใหม่ หมายถึงแนวความคิดที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึง เป็นแนวความคิดที่มีเหตุผลและอยู่ในขอบเขตของญัตติ
๒.๓   กวีโวหาร (๒๐ คะแนน)
            ๑)   มีสัมผัสราบรื่น อ่านแล้วเกิดความไพเราะ
            ๒)   การใช้โวหารต่างๆ ส่งเสริมเนื้อหาให้มีความหมายลึกซึ้งกินใจ เช่น การกล่าว เปรียบเทียบและการใช้บุคลาธิษฐาน เป็นต้น
            ๓)   การเล่นสระและอักษรหรือเล่นคำที่ช่วยให้คำประพันธ์มีความไพเราะยิ่งขึ้น

กรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านร้อยกรอง ๓ คน การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

คณะกรรมการดำเนินโครงการ

๑. อาจารย์สมบัติ                        กิ่งกาญจนวงศ์                           หัวหน้าโครงการ
๒. อาจารย์รัศมี                           ชุติมา                                        กรรมการ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------