SoLA - School of Liberal Arts - Newsflash
Skip to content

SoLASoLA - School of Liberal Arts

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size thaiEnglish
You're here: Home arrow Newsflash

Newsflash
Filter     Order     Display # 
Item Title Hits
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป 2078
โครงการหนังกลางแปลง 2346
KMUTT Speech Contest 2010 2437
บรรยายธรรมในหัวข้อ “ความสุขและความสำเร็จแห่งชีวิต” 2540
แข่งขันคำศัพท์ “Vocabulary Experts” 2318
งานกีฬากระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2027
แข่งขันในโครงการ English Talent 2250
อบรมเชิงปฏิบัติการ การนำเทคนิค Cloud Computing มาใช้ในการบริหารจัดการของคณะฯ 2206
โครงการศึกษาดูงานแนวทางการจัดการวิชาศึกษาทั่วไป ณ ประเทศมาเลเซีย 2027
โครงการฝึกอบรมเรื่อง “สื่อสารถูกวิธี ชีวีเป็นสุข” 1960
การบริหารจัดการสวนเกษตรเชิงท่องเที่ยว 2463
โครงการ Eco and Culture Trip 2032
โครงการหนังกลางแปลงขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมชมงานภาพยนตร์อันทรงคุณค่า ประจำเดือนสิงหาคม 2257
การศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 2263
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดยายร่ม เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 2751
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองและการบูรณาการ” 2882
โครงการ Alliances for Study Abroad and Internships in Thailand 2010 1515
โครงการจัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษาโครงการผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรสองภาษา 1713
โครงการระดมสมองเพื่อวางแผนการจัดการความรู้ ระยะ 5 ปี (2554-2558)” 1458
พิธีรดน้ำขอพร เทศกาลวัน สงกรานต์ 1542
งานนิทรรศการ 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1472
เสวนาในหัวข้อ “การบริหารจัดการความรู้ในองค์กรทางการศึกษา” 1379
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูและนักเรียนของโรงเรียนในจังหวัดยโสธร 1900
การบรรยายเรื่อง หลักการและแนวทางในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Impact Assessment) 1580
โครงการศึกษาดูงาน “เศรษฐกิจกับชุมชน” 2325
โครงการ การดำรงชีวิตตามวิถีทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1647
คณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 1781
โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้เพื่อดำรงชีวิตในสังคมแบบเศรษฐกิจพอ 1627
“รักอย่างไรให้เป็นสุข” พระมหาสมปอง ตาลปุตโต พระวิทยากรบรรยายธรรม 2631
กิจกรรมฉลองเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2553 1764
โปสเตอร์ English for Professional and International Communication 2663
สายวิชาภาษานำนักศึกษาไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ โครงการวิถีชีวิตไทย จ.สุพรรณบุรี จ.อุทัยธานี 1505
คณะศิลปศาสตร์ได้รับรางวัลจากโครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ SET 4 English Award 2009 1608
คณะศิลปศาสตร์ได้จัดทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปีในการจัดตั้งคณะฯ 1526
การอบรม วิชา SSC 360 สังคมศาสตร์บูรณาการ 2397
บรรยายพิเศษเรื่อง “Globalization in Higher Education” 1639
โครงการสุนทรียภาพสร้างสุข วิชา SSC 263 Developing Leaders 1693
การบรรยายหัวข้อเรื่อง "Knowledge Management" 1836
คณะศิลปศาสตร์จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Teaching through English as the Medium of Instruction 1649
คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาการใช้ภาษาไทยในชั้นเรียน 1615
ความร่วมมือ 3 พระจอมเกล้าฯ 2030
เชิญรับฟังเสียงการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข โดย คุณศรันย์ ไมตรีเวช (ดังตฤณ) 1614
โครงการบรรยายธรรม เรื่อง เมตตาธรรมค้ำจุนโลก : ความสุขในการให้ 2063
โครงการ “การใช้โปรแกรม ATLAS.ti เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพ” 3040
นิทรรศการ ศิลป ดนตรี และเวทีเสวนาอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางมด 1949
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการ “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552” 1675
คณะศิลปศาสตร์ได้จัดงาน “วันภาษาไทย มจธ" 1540
จัดบรรยายธรรมในหัวข้อ “การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข” 1864
โครงการ พุทธศาสนาและศรัทธาของชาวชุมชนมอญ 2047
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายวิชาศึกษาทั่วไป 1455
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 53

Date

Tuesday, 24 November 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SoLA

SoLA

SoLA

SoLA