SoLA - School of Liberal Arts - Newsflash
Skip to content

SoLASoLA - School of Liberal Arts

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size thaiEnglish
You're here: Home arrow Newsflash

Newsflash
Filter     Order     Display # 
Item Title Hits
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป 1812
โครงการหนังกลางแปลง 2102
KMUTT Speech Contest 2010 2164
บรรยายธรรมในหัวข้อ “ความสุขและความสำเร็จแห่งชีวิต” 2277
แข่งขันคำศัพท์ “Vocabulary Experts” 2061
งานกีฬากระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1798
แข่งขันในโครงการ English Talent 1983
อบรมเชิงปฏิบัติการ การนำเทคนิค Cloud Computing มาใช้ในการบริหารจัดการของคณะฯ 1985
โครงการศึกษาดูงานแนวทางการจัดการวิชาศึกษาทั่วไป ณ ประเทศมาเลเซีย 1778
โครงการฝึกอบรมเรื่อง “สื่อสารถูกวิธี ชีวีเป็นสุข” 1743
การบริหารจัดการสวนเกษตรเชิงท่องเที่ยว 2202
โครงการ Eco and Culture Trip 1796
โครงการหนังกลางแปลงขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมชมงานภาพยนตร์อันทรงคุณค่า ประจำเดือนสิงหาคม 2037
การศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 2057
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดยายร่ม เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 2516
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองและการบูรณาการ” 2645
โครงการ Alliances for Study Abroad and Internships in Thailand 2010 1332
โครงการจัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษาโครงการผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรสองภาษา 1533
โครงการระดมสมองเพื่อวางแผนการจัดการความรู้ ระยะ 5 ปี (2554-2558)” 1278
พิธีรดน้ำขอพร เทศกาลวัน สงกรานต์ 1367
งานนิทรรศการ 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1299
เสวนาในหัวข้อ “การบริหารจัดการความรู้ในองค์กรทางการศึกษา” 1214
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูและนักเรียนของโรงเรียนในจังหวัดยโสธร 1731
การบรรยายเรื่อง หลักการและแนวทางในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Impact Assessment) 1394
โครงการศึกษาดูงาน “เศรษฐกิจกับชุมชน” 2169
โครงการ การดำรงชีวิตตามวิถีทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1491
คณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 1605
โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้เพื่อดำรงชีวิตในสังคมแบบเศรษฐกิจพอ 1456
“รักอย่างไรให้เป็นสุข” พระมหาสมปอง ตาลปุตโต พระวิทยากรบรรยายธรรม 2441
กิจกรรมฉลองเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2553 1591
โปสเตอร์ English for Professional and International Communication 2480
สายวิชาภาษานำนักศึกษาไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ โครงการวิถีชีวิตไทย จ.สุพรรณบุรี จ.อุทัยธานี 1326
คณะศิลปศาสตร์ได้รับรางวัลจากโครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ SET 4 English Award 2009 1439
คณะศิลปศาสตร์ได้จัดทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปีในการจัดตั้งคณะฯ 1363
การอบรม วิชา SSC 360 สังคมศาสตร์บูรณาการ 2233
บรรยายพิเศษเรื่อง “Globalization in Higher Education” 1464
โครงการสุนทรียภาพสร้างสุข วิชา SSC 263 Developing Leaders 1520
การบรรยายหัวข้อเรื่อง "Knowledge Management" 1663
คณะศิลปศาสตร์จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Teaching through English as the Medium of Instruction 1465
คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาการใช้ภาษาไทยในชั้นเรียน 1464
ความร่วมมือ 3 พระจอมเกล้าฯ 1854
เชิญรับฟังเสียงการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข โดย คุณศรันย์ ไมตรีเวช (ดังตฤณ) 1451
โครงการบรรยายธรรม เรื่อง เมตตาธรรมค้ำจุนโลก : ความสุขในการให้ 1905
โครงการ “การใช้โปรแกรม ATLAS.ti เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพ” 2885
นิทรรศการ ศิลป ดนตรี และเวทีเสวนาอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางมด 1792
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการ “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552” 1511
คณะศิลปศาสตร์ได้จัดงาน “วันภาษาไทย มจธ" 1381
จัดบรรยายธรรมในหัวข้อ “การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข” 1692
โครงการ พุทธศาสนาและศรัทธาของชาวชุมชนมอญ 1861
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายวิชาศึกษาทั่วไป 1308
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 53

Date

Thursday, 18 July 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SoLA

SoLA

SoLA

SoLA