SoLA - School of Liberal Arts - Newsflash
Skip to content

SoLASoLA - School of Liberal Arts

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size thaiEnglish
You're here: Home arrow Newsflash

Newsflash
Filter     Order     Display # 
Item Title Hits
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป 2047
โครงการหนังกลางแปลง 2314
KMUTT Speech Contest 2010 2406
บรรยายธรรมในหัวข้อ “ความสุขและความสำเร็จแห่งชีวิต” 2505
แข่งขันคำศัพท์ “Vocabulary Experts” 2288
งานกีฬากระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1999
แข่งขันในโครงการ English Talent 2220
อบรมเชิงปฏิบัติการ การนำเทคนิค Cloud Computing มาใช้ในการบริหารจัดการของคณะฯ 2179
โครงการศึกษาดูงานแนวทางการจัดการวิชาศึกษาทั่วไป ณ ประเทศมาเลเซีย 1999
โครงการฝึกอบรมเรื่อง “สื่อสารถูกวิธี ชีวีเป็นสุข” 1935
การบริหารจัดการสวนเกษตรเชิงท่องเที่ยว 2435
โครงการ Eco and Culture Trip 2008
โครงการหนังกลางแปลงขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมชมงานภาพยนตร์อันทรงคุณค่า ประจำเดือนสิงหาคม 2231
การศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 2232
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดยายร่ม เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 2720
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองและการบูรณาการ” 2851
โครงการ Alliances for Study Abroad and Internships in Thailand 2010 1497
โครงการจัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษาโครงการผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรสองภาษา 1691
โครงการระดมสมองเพื่อวางแผนการจัดการความรู้ ระยะ 5 ปี (2554-2558)” 1440
พิธีรดน้ำขอพร เทศกาลวัน สงกรานต์ 1523
งานนิทรรศการ 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1453
เสวนาในหัวข้อ “การบริหารจัดการความรู้ในองค์กรทางการศึกษา” 1359
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูและนักเรียนของโรงเรียนในจังหวัดยโสธร 1879
การบรรยายเรื่อง หลักการและแนวทางในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Impact Assessment) 1563
โครงการศึกษาดูงาน “เศรษฐกิจกับชุมชน” 2310
โครงการ การดำรงชีวิตตามวิถีทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1633
คณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 1760
โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้เพื่อดำรงชีวิตในสังคมแบบเศรษฐกิจพอ 1607
“รักอย่างไรให้เป็นสุข” พระมหาสมปอง ตาลปุตโต พระวิทยากรบรรยายธรรม 2611
กิจกรรมฉลองเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2553 1746
โปสเตอร์ English for Professional and International Communication 2641
สายวิชาภาษานำนักศึกษาไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ โครงการวิถีชีวิตไทย จ.สุพรรณบุรี จ.อุทัยธานี 1483
คณะศิลปศาสตร์ได้รับรางวัลจากโครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ SET 4 English Award 2009 1586
คณะศิลปศาสตร์ได้จัดทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปีในการจัดตั้งคณะฯ 1504
การอบรม วิชา SSC 360 สังคมศาสตร์บูรณาการ 2374
บรรยายพิเศษเรื่อง “Globalization in Higher Education” 1619
โครงการสุนทรียภาพสร้างสุข วิชา SSC 263 Developing Leaders 1674
การบรรยายหัวข้อเรื่อง "Knowledge Management" 1816
คณะศิลปศาสตร์จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Teaching through English as the Medium of Instruction 1624
คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาการใช้ภาษาไทยในชั้นเรียน 1594
ความร่วมมือ 3 พระจอมเกล้าฯ 2010
เชิญรับฟังเสียงการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข โดย คุณศรันย์ ไมตรีเวช (ดังตฤณ) 1592
โครงการบรรยายธรรม เรื่อง เมตตาธรรมค้ำจุนโลก : ความสุขในการให้ 2047
โครงการ “การใช้โปรแกรม ATLAS.ti เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพ” 3020
นิทรรศการ ศิลป ดนตรี และเวทีเสวนาอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางมด 1928
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการ “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552” 1659
คณะศิลปศาสตร์ได้จัดงาน “วันภาษาไทย มจธ" 1517
จัดบรรยายธรรมในหัวข้อ “การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข” 1846
โครงการ พุทธศาสนาและศรัทธาของชาวชุมชนมอญ 2028
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายวิชาศึกษาทั่วไป 1438
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 53

Date

Monday, 28 September 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SoLA

SoLA

SoLA

SoLA