SoLA - School of Liberal Arts - Newsflash
Skip to content

SoLASoLA - School of Liberal Arts

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size thaiEnglish
You're here: Home arrow Newsflash

Newsflash
Filter     Order     Display # 
Item Title Hits
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป 1915
โครงการหนังกลางแปลง 2213
KMUTT Speech Contest 2010 2280
บรรยายธรรมในหัวข้อ “ความสุขและความสำเร็จแห่งชีวิต” 2396
แข่งขันคำศัพท์ “Vocabulary Experts” 2188
งานกีฬากระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1898
แข่งขันในโครงการ English Talent 2107
อบรมเชิงปฏิบัติการ การนำเทคนิค Cloud Computing มาใช้ในการบริหารจัดการของคณะฯ 2068
โครงการศึกษาดูงานแนวทางการจัดการวิชาศึกษาทั่วไป ณ ประเทศมาเลเซีย 1876
โครงการฝึกอบรมเรื่อง “สื่อสารถูกวิธี ชีวีเป็นสุข” 1831
การบริหารจัดการสวนเกษตรเชิงท่องเที่ยว 2326
โครงการ Eco and Culture Trip 1891
โครงการหนังกลางแปลงขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมชมงานภาพยนตร์อันทรงคุณค่า ประจำเดือนสิงหาคม 2141
การศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 2139
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดยายร่ม เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 2603
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองและการบูรณาการ” 2760
โครงการ Alliances for Study Abroad and Internships in Thailand 2010 1414
โครงการจัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษาโครงการผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรสองภาษา 1613
โครงการระดมสมองเพื่อวางแผนการจัดการความรู้ ระยะ 5 ปี (2554-2558)” 1356
พิธีรดน้ำขอพร เทศกาลวัน สงกรานต์ 1432
งานนิทรรศการ 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1378
เสวนาในหัวข้อ “การบริหารจัดการความรู้ในองค์กรทางการศึกษา” 1280
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูและนักเรียนของโรงเรียนในจังหวัดยโสธร 1804
การบรรยายเรื่อง หลักการและแนวทางในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Impact Assessment) 1479
โครงการศึกษาดูงาน “เศรษฐกิจกับชุมชน” 2233
โครงการ การดำรงชีวิตตามวิถีทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1561
คณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 1677
โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้เพื่อดำรงชีวิตในสังคมแบบเศรษฐกิจพอ 1524
“รักอย่างไรให้เป็นสุข” พระมหาสมปอง ตาลปุตโต พระวิทยากรบรรยายธรรม 2518
กิจกรรมฉลองเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2553 1665
โปสเตอร์ English for Professional and International Communication 2556
สายวิชาภาษานำนักศึกษาไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ โครงการวิถีชีวิตไทย จ.สุพรรณบุรี จ.อุทัยธานี 1398
คณะศิลปศาสตร์ได้รับรางวัลจากโครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ SET 4 English Award 2009 1505
คณะศิลปศาสตร์ได้จัดทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปีในการจัดตั้งคณะฯ 1419
การอบรม วิชา SSC 360 สังคมศาสตร์บูรณาการ 2302
บรรยายพิเศษเรื่อง “Globalization in Higher Education” 1537
โครงการสุนทรียภาพสร้างสุข วิชา SSC 263 Developing Leaders 1596
การบรรยายหัวข้อเรื่อง "Knowledge Management" 1733
คณะศิลปศาสตร์จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Teaching through English as the Medium of Instruction 1539
คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาการใช้ภาษาไทยในชั้นเรียน 1521
ความร่วมมือ 3 พระจอมเกล้าฯ 1934
เชิญรับฟังเสียงการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข โดย คุณศรันย์ ไมตรีเวช (ดังตฤณ) 1510
โครงการบรรยายธรรม เรื่อง เมตตาธรรมค้ำจุนโลก : ความสุขในการให้ 1969
โครงการ “การใช้โปรแกรม ATLAS.ti เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพ” 2942
นิทรรศการ ศิลป ดนตรี และเวทีเสวนาอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางมด 1853
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการ “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552” 1577
คณะศิลปศาสตร์ได้จัดงาน “วันภาษาไทย มจธ" 1441
จัดบรรยายธรรมในหัวข้อ “การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข” 1764
โครงการ พุทธศาสนาและศรัทธาของชาวชุมชนมอญ 1940
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายวิชาศึกษาทั่วไป 1364
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 53

Date

Sunday, 05 April 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SoLA

SoLA

SoLA

SoLA