SoLA - School of Liberal Arts - ประวัติความเป็นมา
Skip to content

SoLASoLA - School of Liberal Arts

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size thaiEnglish
You're here: หน้าหลัก arrow ข้อมูลคณะศิลปศาสตร์ arrow ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา PDF พิมพ์ อีเมล์

 

คณะศิลปศาสตร์ เป็นโครงการขยายงานเดิม จากภาควิชาภาษาและสังคม สังกัดคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มีลำดับความเป็นมาในการจัดตั้ง ดังนี้

  • สภาสถาบันฯ ให้ความเห็นชอบ เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 5/2537 วันที่ 1 กันยายน 2537
  • ขอทบทวน/ปรับแผนเพื่อขอบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 8 วันที่ 27 กันยายน
   2538 (ครั้งที่ 1) แต่ไม่ได้รับการพิจารณา
  • สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2541 วันที่ 9 เมษายน 2541
  • ขอความเห็นชอบให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 8 (ครั้งที่ 2)
   วันที่ 13 กรกฎาคม 2543
  • ทบวงมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบการบรรจุโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ไว้ในแผน
   พัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 8 วันที่ 2 สิงหาคม 2543
  • ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 117 ตอนที่ 89 ง.
   วันที่ 7 พฤศจิกายน 2543 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อังคาร, 22 มกราคม 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SoLA

SoLA

SoLA

SoLA