SoLA - School of Liberal Arts - โครงการ “การใช้โปรแกรม ATLAS.ti เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพ”
Skip to content

SoLASoLA - School of Liberal Arts

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size thaiEnglish
You're here: หน้าหลัก arrow ข่าวกิจกรรมคณะฯ arrow โครงการ “การใช้โปรแกรม ATLAS.ti เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพ”

โครงการ “การใช้โปรแกรม ATLAS.ti เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพ” PDF พิมพ์ อีเมล์

ผศ.ดร.จุรีพร กาญจนการุณย์ สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการ “การใช้โปรแกรม ATLAS.ti เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพ” เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 ณ ห้อง LNG 404-407 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมโปรแกรม ATLAS.ti ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ในโอกาสนี้ ได้เชิญ ดร.สธญ ภู่คง จากสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาเป็นวิทยากรบรรยายความรู้อันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อผู้เข้าร่วมการอบรม

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อังคาร, 22 มกราคม 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SoLA

SoLA

SoLA

SoLA