SoLA - School of Liberal Arts - โครงการศึกษาดูงาน “เศรษฐกิจกับชุมชน”
Skip to content

SoLASoLA - School of Liberal Arts

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size thaiEnglish
You're here: Home arrow Newsflash arrow โครงการศึกษาดูงาน “เศรษฐกิจกับชุมชน”

โครงการศึกษาดูงาน “เศรษฐกิจกับชุมชน” PDF Print E-mail

โครงการศึกษาดูงาน “เศรษฐกิจกับชุมชน” ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติพาเพลินหรือชุมพรคาบาน่าตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จ.ชุมพร หมู่บ้านคีรีวงษ์ และชุมชนไม้เรียง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 12-16 มีนาคม 2553 จากการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ การแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง ควบคู่กับการดำเนินงานสายกลางของการพัฒนาด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งสำคัญ

ทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มจธ.พื้นที่ภูชี้ฟ้า-น่าน จ.น่าน คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นปรัชญาเศรษฐกิจชุมชนจากชุมชนต้นแบบที่การพัฒนาตนเองมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติพาเพลินหรือชุมพรคาบาน่าตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จ.ชุมพร หมู่บ้านคีรีวงษ์ และชุมชนไม้เรียง จ.นครศรีธรรมราช และเพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล พร้อมกับนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไปด้วย

 
< Prev   Next >

Date

อังคาร, 13 เมษายน 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SoLA

SoLA

SoLA

SoLA