SoLA - School of Liberal Arts - โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูและนักเรียนของโรงเรียนในจังหวัดยโสธร
Skip to content

SoLASoLA - School of Liberal Arts

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size thaiEnglish
You're here: Home arrow Newsflash arrow โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูและนักเรียนของโรงเรียนในจังหวัดยโสธร

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูและนักเรียนของโรงเรียนในจังหวัดยโสธร PDF Print E-mail

สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูและนักเรียนของโรงเรียนในจังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2553 ณ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและเทคนิคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 และโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายรวม 13 โรงเรียน และพัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนของโรงเรียนดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามปณิธานของคณะศิลปศาสตร์ที่จะพัฒนาการศึกษาของประเทศโดยการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในต่างจังหวัด

โครงการนี้ประกอบด้วยโครงการย่อย 2 โครงการ คือ 1. “โครงการฝึกอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ English in the Classroom” 2. “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักเรียนมัธยมต้น” การอบรมครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี

โดยมีครูผู้เข้ารับการอบรมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 45 คน และนักเรียนจำนวน 100 คน ทั้งนี้การจัดโครงการดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นให้ครูและนักเรียนสนใจที่จะเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลในภาครวมต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต

 
< Prev   Next >

Date

Sunday, 18 April 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SoLA

SoLA

SoLA

SoLA