SoLA - School of Liberal Arts
Skip to content

SoLASoLA - School of Liberal Arts

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size thaiEnglish
You're here: Home arrow

ข่าวสาร

              MA PhD
              MA PhD

ข่าวสาร
บรรยายพิเศษเรื่อง “Globalization in Higher Education”

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2552 คณะศิลปศาสตร์ได้รับเกียรติจาก Professor Emeritus, Deane Neubauer จาก University of Hawaii มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “Globalization in Higher Education” ณ ห้องประชุม LNG 306 คณะศิลปศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าฟังการบรรยายได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มของระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์

ซึ่งเป็นยุคที่สังคมโลกมีการติดต่อเชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากยิ่งขึ้น โดยส่งผลให้การศึกษาในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปในหลายๆด้าน เช่น การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของระบบการศึกษาแบบทางไกล การเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารภายในองค์กรของรัฐไปสู่การดำเนินงานคล้ายเอกชน การแข่งขันของสถาบันการศึกษาในรูปแบบการจัดลำดับสถาบันการศึกษาทั่วโลก การเพิ่มขึ้นของการจัดระบบการศึกษาแบบนานาชาติ การเชื่อมโยงของระบบการศึกษาและตลาดแรงงาน การเพิ่มความสำคัญของระบบการประกันคุณภาพ และการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรในแต่ละช่วงอายุ

 

วิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้ จากการสังเคราะห์และวิเคราะห์จากมุมมองของวิทยากรให้ผู้ฟังการบรรยายเห็นถึงข้อเด่นและข้อด้อยของความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และสามารถนำความรู้และข้อเสนอแนะจากการฟังบรรยายดังกล่าวนั้นมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนระบบการเรียนการสอนต่อไป

Read more...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SoLA

SoLA

SoLA

SoLA