SoLA - School of Liberal Arts
Skip to content

SoLASoLA - School of Liberal Arts

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size thaiEnglish
You're here: Home arrow

ข่าวสาร

              MA PhD
              MA PhD

ข่าวสาร
การบรรยายเรื่อง หลักการและแนวทางในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Impact Assessment)

เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2553 สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดการบรรยาย เรื่อง หลักการและแนวทางในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Impact Assessment) โดยมี นางสาวสุชญา อัมราลิขิต ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติมาผู้บรรยาย

การบรรยายครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดเตรียมหลักสูตรปริญญาโทของสายวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทางด้านการศึกษาผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาต่อไป โดยการบรรยายได้จัดที่ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 3 (LNG 306)

Read more...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SoLA

SoLA

SoLA

SoLA