SoLA - School of Liberal Arts
Skip to content

SoLASoLA - School of Liberal Arts

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size thaiEnglish
You're here: Home arrow

ข่าวสาร

              MA PhD
              MA PhD

ข่าวสาร
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองและการบูรณาการ”

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เวลา 9.00-16.00 น. ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรู้ภาษาแบบพึ่งตนเองและการบูรณาการ (Self-Access Language Learning and Integration) ให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1 จำนวน 110 คน

โดยมีวัตุประสงค์เพื่อให้ครูที่เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการบูรณาการการเรียนรู้ด้วยตนเองกับหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ รวมถึงหลักการอบรมผู้เรียนให้รู้จักเทคนิคและกลยุทธ์ที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมี ผศ.ชฎา กองจันทร์ และ อาจารย์ชานน้อย วสุวัต เป็นวิทยากรบรรยาย

ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบูรณาการการเรียนรู้ด้วยตนเองกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อช่วยในการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียนต่อไป

Read more...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SoLA

SoLA

SoLA

SoLA