โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ฟื้นฟูคลองบางมดร่วมกัน

หน่วยจัดการข้อมูลชุมชน (CDMU) ได้จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ฟื้นฟูคลองบางมด โดยเป็นการถอดบทเรียนการเรียนรู้จากประสบการณ์ของกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฟื้นฟูคลองบางมด ซึ่งมีกลุ่มผู้นำเยาวชนนักเรียนโรงเรียนวัดพุทธบูชาและผู้นำชุมชนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

พร้อมกันนี้ ยังเสนอแนวทางการจัดทำแผนกิจกรรมกับชุมชนต่อไป เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุมสายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ชั้น 8 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี