คณะศิลปศาสตร์จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Teaching through English as the Medium of Instruction

คณะศิลปศาสตร์จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Teaching through English as the Medium of Instruction (จำนวน 30 ชั่วโมง) ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อย่อย ได้แก่ Principles of English language Teaching, Paradigms and Presentation Techniques, Teaching Strategies for Reading Writing Listening and Speaking Skills, Lesson Planning, Consultation, Classroom Language, Peer-Teaching และ Feedback Session on Peer-teaching ให้แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 49 คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบเทคนิคและแนวทางการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 9 ตุลาคม 2552 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้อง LNG 306 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี