“รักอย่างไรให้เป็นสุข” พระมหาสมปอง ตาลปุตโต พระวิทยากรบรรยายธรรม

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553 คณะทำงานศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ได้จัดบรรยายธรรมสำหรับ นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ในหัวข้อ “รักอย่างไรให้เป็นสุข” โดยได้นิมนต์ พระมหาสมปอง ตาลปุตโต ณ วัดสร้อยทอง เป็นพระวิทยากรบรรยายธรรมในครั้งนี้ พระมหาสมปอง ตาลปุตโต เป็นพระวิทยากรหลายรายการ อาทิเช่น รายการธรรมะเดลิเวอร์รี่ รายการหลวงพี่มาแล้ว รายการตีสิบ และรายการคุณพระช่วย เป็นต้น

การบรรยายธรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ปฎิบัติหน้าที่ในส่วนของตนและส่วนรวมได้อย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข นอกจากนี้พระมหาสมปองได้บรรยายให้ทราบถึงความรักในหลากหลายรูปแบบและแนวทางที่ดีในการรักให้เป็นสุข ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายจำนวน 200 คน