โครงการ การดำรงชีวิตตามวิถีทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

            สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้จัดโครงการ การดำรงชีวิตตามวิถีทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2553 ณ จังหวัดหนองคาย

   เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านตามริมแม่น้ำโขงที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เช่น การดำเนินชีวิตที่ยึดมั่นในศาสนา(คุณธรรมจริยธรรม) การอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนที่พึ่งพาอาศัยกัน แนวทางการประกอบอาชีพ หารายได้ที่สามารถพึ่งตนเองได้ รวมไปถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยมี อาจารย์และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน