สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2553

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2553 สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2553 ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ได้ทำต่อเนื่องกันมาทุกปี

โดยมี ผศ.ดร. พรนภิส ดาราสว่าง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และมีคณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบันทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมทั้งศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง

งานพิธีไหว้ครูครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นโอกาสอันดีสำหรับนักศึกษาใหม่ ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ได้แสดงตนขอเป็นศิษย์และพร้อมที่จะรับคำสอนและคำแนะนำทุกประการ

รวมทั้งเป็นโอกาสให้นักศึกษาปัจจุบันรวมทั้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วได้แสดงความเคารพและกตเวทิตาต่อครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา เพื่อให้มีความรู้นำไปประกอบอาชีพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับตนเองและสังคมต่อไป