ถวายเทียนพรรษา ณ วัดยายร่ม เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

เนื่องในวันเข้าพรรษาปีนี้ คณะทำงานศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ ได้นำบุคลากรและนักศึกษาถวายเทียนพรรษา ณ วัดยายร่ม เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2553 โดยมี ผศ.ดร.พรนภิส ดาราสว่าง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานถวายเทียนพรรษา และเครื่องปัจจัยไทยทานต่างๆ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ทั้งนี้พระภิกษุสงฆ์ได้ให้ศีลและพร อันจะเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรของคณะฯ ต่อไป