การศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2553 ผศ. ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ หัวหน้าสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป และคณะทำงานจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้ไปศึกษาดูงานการจัดการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ปรับปรุงหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ในลักษณะบูรณาการทั้งเนื้อหาวิชา ผู้สอน และผู้เรียน เพื่อเป็นการสร้างบัณฑิตให้มีความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ และสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

โดยเริ่มใช้หลักสูตรตั้งแต่ภาคการศึกษานี้ และเพื่อให้การจัดการการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทางคณะทำงานฯ ได้มีโอกาสศึกษาดูงานและขอคำปรึกษา ผศ.เอื้อพงศ์ จตุรธำรง ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และรศ. ศรีสนิท อินทรมณี รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลในประเด็นเรื่องที่สำคัญได้แก่ นโยบาย และกลยุทธ์ในการเชิญผู้สอนจากคณะต่าง ๆ มาสอนวิชาศึกษาทั่วไป, การเตรียมผู้สอน เนื้อหาวิชา สื่อการสอนและการประเมินผล รวมทั้งการขอเข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอนวิชาบูรณาการในห้องเรียนด้วย