โครงการส่งเสริมคุณลักษณะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์

โครงการส่งเสริมคุณลักษณะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณลักษณะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ ห้อง LNG 101-104 ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์

ซึ่งกิจกรรมภาคเช้าเป็นการฟังการบรรยายเรื่องประชาธิปไตย ภาวะความเป็นผู้นำในสังคมประชาธิปไตย คุณธรรมและจริยธรรมของการเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย การแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีตามหลักการประชาธิปไตย แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย จากวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิ (คุณอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด) ส่วนภาคบ่าย เป็นการร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับผู้นำชุมชนในเขตทุ่งครุ