การบริหารจัดการสวนเกษตรเชิงท่องเที่ยว

สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียน การสอนวิชาศึกษาทั่วไป ในภาคการศึกษาที่ 1/2553 นี้ ได้จัดทำโครงการ “ การบริหารจัดการสวนเกษตรเชิงท่องเที่ยว ” ขึ้น ณ อำเภอบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 6-8 สิงหาคม 2553

อำเภอบ้านนาสาร ถือเป็นเมืองแห่งผลไม้ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถิ่นกำเนิด “เงาะโรงเรียน” ที่ใครๆ ต่างยกย่องให้เป็นเจ้าหญิง แห่งผลไม้ ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาช้านาน นอกจากเงาะโรงเรียนแล้ว ยังมี สวนสละ มังคุด ส้มโชกุน ลองกอง ฯลฯ ในฤดูที่พืชพันธุ์ไม้ให้ผลผลิต ออกสู่ตลาด ทางอำเภอบ้านนาสาร จะจัดให้มี “เทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร” ขึ้นเป็นประจำทุกปี และจากประสบการณ์ในการทำสวนผลไม้ของชาวบ้านในชุมชนนำไปสู่การจัดการสวนเกษตรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสร้างผลผลิตเพื่อการส่งออก การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการเรียนรู้ แนวคิด และวิธีการในการบริหารจัดการสวนเกษตรภายในชุมชนรวมไปถึงแนวทางในการดำเนินชีวิตทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม