โครงการศึกษาดูงานแนวทางการจัดการวิชาศึกษาทั่วไป ณ ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 11-14 สิงหาคม 2553 ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ หัวหน้าสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป, คณะกรรมการอำนวยการจัดการศึกษาทั่วไป, คณะทำงานจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและอาจารย์ผู้สอนจากคณะศิลปศาสตร์ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานในด้านของการจัดการเรียนการสอนสำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ University of Malaya, University of Kebangsaan Malaysia และ Malaysian Qualification Agency ณ ประเทศมาเลเซีย

ประเทศมาเลเซียได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหรือ MQF มาตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งมหาวิทยาลัยและหน่วยงานดังกล่าวได้รับการยอมรับจากผู้ทรงคุณวุฒิในประเทศไทยให้เป็นต้นแบบที่ดีสำหรับการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ทำให้คณาจารย์ที่ไปศึกษาดูงาน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการและด้านกิจกรรมนักศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ในการนำมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานของสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไปต่อไป