อบรมเชิงปฏิบัติการ การนำเทคนิค Cloud Computing มาใช้ในการบริหารจัดการของคณะฯ

คณะศิลปศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำเทคนิค Cloud Computing มาใช้ในการบริหารจัดการของคณะฯ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2553 เวลา 9.30 -12.00น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารคณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการส่งบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ คือ คุณสุกานดา เกิดพูล และคุณจันจิรา ตุ้มชัยเพชร มาเป็นวิทยากรในการอบรมให้กับบุคลากรสายสนับสนุนของคณะศิลปศาสตร์

ซึ่งมีระบบที่ติดตั้งแล้วและพร้อมใช้งาน จำนวน 3 ระบบคือ ระบบบริหารงานบุคคล ระบบปฏิทินการศึกษา และระบบครุภัณฑ์ ส่วนระบบอื่น ๆ อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเพื่อให้พร้อมสำหรับการติดตั้งในระยะต่อไป