โครงการส่งเสริมคุณลักษณะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553 สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณลักษณะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี ผศ.ดร.ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล หัวหน้าโครงการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ อาจารย์วิชัย กฤตประโยชน์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้กล่าวเปิดงานดังกล่าว

กิจกรรมในภาคเช้าเป็นการฟังการบรรยายเรื่องประชาธิปไตย ภาวะความเป็นผู้นำในสังคมประชาธิปไตย คุณธรรมและจริยธรรมของการเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย การแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีตามหลักการประชาธิปไตย แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย จากวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิ (คุณอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด) ส่วนภาคบ่าย เป็นการร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับผู้นำชุมชนในเขตทุ่งครุ ณ ห้อง LNG 101-104 มีนักศึกษาเข้าร่วมงานทั้งหมด 230 คน