ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือภายนอก สำหรับนักศึกษที่จะทำโครงงานของสายวิชาสังคมฯ

คลิกเพื่อดาว์นโหลด 

หมายเหตุ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วโปรดเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ และ ให้มาขอเลขที่หนังสือออก ได้ที่ คุณเตือนจิต สำนักงานคณบดีคณะฯ ห้อง LNG 704 ชั้น 7 คณะศิลปศาสตร์ โทร.8733