งานกีฬากระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬากระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2553 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ลานชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ โดยมี ผศ. ดร. พรนภิส ดาราสว่าง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวเปิดงานและต้อนรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

การจัดกิจกรรมกีฬาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการสร้างบัณฑิตผู้มีมนุษยสัมพันธ์อันดี รวมทั้งเปิดโอกาสในการทำความรู้จักกันระหว่างนักศึกษาต่างคณะและมหาวิทยาลัย สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ อีกทั้งเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันต่อไป

ทั้งนี้มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมจำนวน 55 คน จากคณะต่างๆ ดังนี้คือ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี คณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รวมทั้งนักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ