บรรยายธรรมในหัวข้อ “ความสุขและความสำเร็จแห่งชีวิต”

คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดบรรยายธรรมในหัวข้อ “ความสุขและความสำเร็จแห่งชีวิต” โดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน (บัวบาน) หัวหน้าฝ่ายบริการฝึกอบรม ส่วนธรรมนิเทศและหัวหน้าพระธรรมวิทยากร ค่ายคุณธรรมจริยธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2553 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม LNG 306

โดยมีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายดังกล่าวจำนวน 60 คน ท่านวิทยากรได้ให้ข้อคิดที่แฝงหลักธรรมซึ่งเป็นประโยชน์ในการปฎิบัติหน้าที่และการดำเนินชีวิต เช่น การมีสติอยู่กับปัจจุบัน การรู้จักรับฟังผู้อื่นโดยปราศจากอคติ และลดปราการแห่งทิษฐิ ท่านผู้สนใจสามารถติดตามได้ที่ http://arts.kmutt.ac.th/ltunit/lt/mp3.htm