โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป ณ ธนัฐธิชาบุรี เลค รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี

เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2553 สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขึ้น เพื่อให้ทีมอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์หลักของรายวิชา และสามารถประสานงานร่วมกับทีมอาจารย์ผู้สอนได้อย่างสอดคล้องกลมกลืน สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไปจึงได้วางแผนเตรียมความพร้อมของอาจารย์ผู้สอนโดยจัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนการสอนและกิจกรรมการฝึกปฏิบัติ

 ทั้งในเชิงของเนื้อหาความรู้ กระบวนการเรียนการสอนที่เป็นแบบ Active Learning ตลอดจนมีการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices :CoPs) ให้เกิดขึ้นในรายวิชาในรายวิชาศึกษาทั่วไป