Your Website Slogan

ชาวเครื่องกลชวนน้องวัดมงคลลดมลพิษ

ชื่อโครงการ “ ชาวเครื่องกลชวนน้องวัดมงคล ฯ ลดมลพิษ ”
หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยของเรากำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับมลพิษ หลายด้าน เช่น มลพิษทางอากาศ , มลพิษทางน้ำ , มลพิษทางดิน , มลพิษทางเสียง เป็นต้น ซึ่งมลพิษเหล่านี้มีสาเหตุมาจากสิ่งต่างๆ เช่น การทิ้งขยะ,โรงงานปล่อยควันพิษ , ปัญหารถติด , ประชาชนปล่อยน้ำเสียลงในแม่น้ำลำคลอง , การใช้สารเคมีในการเกษตร ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุหนึ่งในการบั่นทอนชีวิตเราได้

ดั้งนั้นคณะผู้จัดทำโครงงานจึงได้ปรึกษากับทางคณะครูและอาจารย์ของโรงเรียนวัดมงคลวรารามมีความคิดเห็นตรงกันว่าควรจะให้ความรู้ด้านมลพิษที่เกิดจากขยะ เนื่องจากแหล่งที่อยู่อาศัยหรือแหล่งในชุมชนทั่วไป รวมไปถึงภายในโรงเรียนวัดมงคลวรารามเอง มักจะประสบกับปัญหามลภาวะที่เกิดจากขยะมาก เพราะว่าบุคคลทั่วไปและนักเรียนไม่ได้รู้สึกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและไม่มีการคิดที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังทางคณะผู้จัดทำจึงได้คิดที่จะจัดกิจกรรมรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับการลดและแก้ไขปัญหามลภาวะทางขยะโดยการเริ่มจากการสร้างจิตสำนึกและชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากขยะและร่วมกันรณรงค์ให้เด็กช่วยกันรักษาความสะอาด ซึ่งต้องการให้เด็กๆ เหล่านี้นำความรู้และความสามารถที่ได้จากการเข้าร่วมกิจรรมนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและเผยแพร่ให้กับบุคคลในครอบครัวและบุคคลทั่วไปในชุมชนนั้นๆ เพื่อเป็นการขยายผลให้โครงงานนี้มีประโยชน์และประสิทธิภาพมากขึ้น จึงเกิดเป็นกิจรรม “ ชาวเครื่องกลชวนน้องวัดมงคลฯ ลดมลพิษ” ขึ้น เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของทางโรงเรียน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของมลพิษทางขยะ
  2. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ความเข้าใจเรื่องของมลพิษไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
  3. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อได้
  4. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้จักถึงการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม และได้รับความสนุกสนาน

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าในเรื่องของมลพิษทางขยะ
  2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้ถึงวิธีการป้องกันและแก้ไขการเกิดมลพิษทางขยะ
  3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ตระหนักถึงปัญหาและรณรงค์เรื่องของมลพิษทางขยะอาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ นันทนา พิชัยพัฒนาโสภณ สายวิชาพื้นฐาน

(Department of language) Lecturer Room LNG212 (2B)

 กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดมงคลวราราม จำนวนประมาณ 120 คนรายละเอียดต่างๆ

ตารางการจัดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดโครงงาน

Newsletter

Copyright © 2000-2005 All Rights Reserved.


Ready Website Service