ชื่อโครงงาน

“มีสติยั้งคิด ชีวิตปลอดเอดส์”

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

ผศ.วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
และ อาจารย์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

 1. ระยะเวลาดำเนินโครงงาน : 30 พ.ค. 2548 ถึง 23 ก.ย. 2548
 2. วันที่ปฏิบัติกิจกรรม : 25 ส.ค. 2548, 1 ก.ย. 2548 เวลา 14.00-16.00 น.
  27 ส.ค 2548 เวลา 09.00-12.00 น.

สถานที่จัดทำโครงงาน

หอประชุมของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

งบประมาณที่ใช้จัดทำโครงงาน

 1. ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ประมาณ 5,000 บาทประกอบด้วย
  ค่ายานพาหนะ 500 บาท
 2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มขณะสำรวจและทำกิจกรรม 500 บาท
 3. ค่าอุปกรณ์และวัสดุในการแต่ละฐาน 1,000 บาท
 4. ค่าของรางวัล 2,000 บาท
 5. เบ็ดเตล็ด 1,000 บาท
  รวมทั้งสิ้น 5,000 บาท
  *หมายเหตุ สมาชิกในกลุ่มต้องจ่ายค่าโครงงานคนละ 140 บาท