งานตักบาตรสวนธนบุรีรมย์เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 11 มกราคม 2546

เวลา
ลำดับกิจกรรม
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
อุปกรณ์ที่ใช้
๐๕.๐๐น. - รับพระภิกษุ-สามเณรที่วัด -อุปัฏฐากไปรับพระภิกษุกับรถที่เตรียมไว้
อุปัฏฐาก
ภัตตาหารเช้า , ขั้นตอนงานที่ต้องชี้แจง
  - ทุกฝ่ายลงพื้นที่และเตรียมความพร้อม

- จัดสถานที่

- ปูผ้ากระสอบ ทำความสะอาด จัดเข่งรับถ่ายบาตร จัดเก้าอี้พระ

- จัดโต๊ะหมู่บูชาและชุดรับแขกผู้ใหญ่+ โต๊ะวางของแขกผู้ใหญ่

- จัดโต๊ะญี่ปุ่นให้พิธีกร, ตั้งโต๊ะจำหน่ายอาหารใส่บาตร

- จัดโต๊ะแจก + เก็บแบบสอบถาม

สถานที่
ผ้ากระสอบ + ชุดทำความสะอาด , ชุดโต๊ะหมู่บูชา , เก้าอี้พระ , โต๊ะญี่ปุ่น , แบบสอบถาม , เก้าอี้แขกผู้ใหญ่ , ชุดอาหารตักบาตร
  - จัดเครื่องเสียง
- จัดวางและเช็คเครื่องเสียง + ไมค์ทุกจุด
แสง - เสียง
ลำโพง , สายไฟ , ไมค์
๐๕.๓๐น.
- จัดสื่อ และเพลง
- เตรียมเทปเพลงที่เปิดสร้างบรรยากาศและบทพูดเชิญชวน
ประชาสัมพันธ์
สคริป , เทป , ม้วนเทป
๐๖.๐๐ น.
- สร้างบรรยากาศ
- เปิดเทปเพลงสร้างบรรยากาศ พูดเชิญชวนที่หน้าสวนธน
ประชาสัมพันธ์
Mega Vox ,บทพูด
  - เก็บภาพการเตรียมงาน
- ช่างภาพเก็บภาพการเตรียมงานในมุมต่างและในทุกๆที่ของงาน
R&D
กล้องถ่ายรูป , กล้องดิจิตอล , VDO
  - ตอนรับผู้มีบุญ
- ทักทายต้อนรับผู้มีบุญที่มีร่วมงานให้อบอุ่นและเป็นกันเองบริเวณหน้างาน แนะนำการนั่งโดยให้มานั่งด้านหน้าก่อน
ต้อนรับและ ปฏิสัณถาน
Mega Vox
  เตรียมแฟ้มและเอกสารกล่าวรายงาน - เตรียมแฟ้มกล่าวรายงาน , กล่าวเปิดงาน , พาน , ขาตั้งไมค์สั้น , แฟ้มนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานของประธานในพิธี
พิธีกรรม
แฟ้มกล่าวรายงาน , เอกสารรายงาน , ขาตั้งไมค์สั้น
 

- พิธีกรลงประจำพื้นที่

มีการพูด ๒ ช่วงคือ

๑. สร้างบรรยากาศ ประชาสัมพันธ์งานตักบาตร เชิญชวนมาตักบาตร กล่าวต้อนรับผู้มีบุญ เล่าถึงที่มาของการจัดงาน ธรรมบท ชี้แจงกำหนดการ ขั้นตอนการใส่บาตร วิธีการใส่บาตร

๒. ช่วงพิธีการ คือ กล่าวตามลำดับพิธีกรรมที่เตรียมไว้

พิธีกร
บทยกใจและเสียงใส
๐๖.๓๐ น - ต้อนรับประธานและแขกผู้ใหญ่
- เชิญท่านมาที่โซฟาที่จัดไว้ ซ้อมอ่านบทกล่าวเปิดงานและนำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
ต้อนรับและปฏิสัณถาน
เอกสารนำกล่าวเปิดและนำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
๐๗.๐๐น.
- ชี้แจงกำหนดการกับพระภิกษุ - สามเณร
- ชี้แจงกำหนดการของงานและระเบียบพิธีกับพระภิกษุ สามเณรหลังจากที่ฉันภัตตาหารเรียบร้อยแล้ว
อุปัฏฐาก
กำหนดการและระเบียงพิธี
๐๗.๑๕น.
- นิมนต์พระภิกษุลงพื้นที่บริเวณงาน
- นิมนต์พระภิกษุลงพื้นที่โดยให้เดินแถวผ่านหน้าบริเวณงาน
อุปัฏฐาก
 
  - พิธีกรชี้แจงกำหนดการครั้งสุดท้าย
- พิธีกรแจ้งกำหนดการครั้งสุดท้าย พูดบทยกใจ วิธีการตักบาตรและขั้นตอนการตักบาตร
พิธีกร
 
๐๗.๓๐ น - เริ่มพิธีตักบาตร
- พิธีกรนำกราบพระประธาน

- พิธีกรนำกราบประธานสงฆ์และคณะสงฆ์

- พิธีกรเชิญประธานในพิธีจุดเทียน–ธูปบูชาพระรัตนตรัย

- ประธานในพิธีจุดเทียน-ธูป บูชาพระรัตนตรัย

- ประธานโครงงานกล่าวรายงาน

- พิธีกรเชิญประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

-ประธานกล่าวเปิดงาน

-พิธีกรนำสาธุชนกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย

- พิธีกรนำกล่าวอาราธนาศีล ๕

- ประธานสงฆ์ให้ศีล

- พิธีกรเกริ่นนำก่อนถวายสังฆทาน

- เชิญตัวแทนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

- ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียคาถา . คณะสงฆ์ให้พร

- สาธุชนรับพรพระ

- พิธีกรนำกราบประธานสงฆ์และคณะสงฆ์

- พิธีกรนำกราบพระประธาน

พิธีกร

พิธีกรรม

เทียน

สมุดกล่าวรายงาน

สคริปของประธานในพิธี

๐๘.๐๐น.
- คณะสงฆ์แปรแถวรับบิณฑบาต - สาธุชนตักบาตร
- พิธีกรเรียนเชิญสาธุชนอธิษฐานจิตจบทาน

- พิธีกรอธิบายการใส่บาตร ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงงานและกล่าวขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน

- เรียนเชิญผู้ที่มาทำบุญให้กรอกแบบสอบถาม

- ทีมงานลงไปปฏิสัณถานลงพูดคุยและเชิญมาทำบุญในครั้งต่อๆไป เก็บแบบสอบถามคืน

- ขนของบิณฑบาตขึ้นรถ

- ถ่ายรูปงานและทีมงาน เก็บภาพงาน

พิธีกร

R&D

ทุกฝ่ายร่วมกัน

แบบสอบถาม

คำพูดที่ประทับจิตติดใจ

  - อนุโมทนาบุญกับสาธุชน
- เปิดเพลง และกล่าวอนุโมทนากับผู้มีบุญทุกท่าน
แสง-เสียง+พิธีกร
เทปเพลง
๐๘.๔๕น.
- รับประทานอาหารเช้า - ทีมงานรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน
ทุกฝ่าย
ข้าวกล่อง + น้ำ
๐๙. ๐๐น.
- เก็บสถานที่
- เก็บอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงานทั้งหมด
สถานที่
 
๐๙.๑๐ น.
- เริ่มกิจกรรมวาดภาพและกิจกรรมนิทรรศการ
- เชิญชวนน้องเข้าร่วมกิจกรรม

- วาดภาพ –แจกกระดาษและอุปกรณ์ นัดแนะเวลาส่ง

- ความรู้จากบอร์ดนิทรรศการ-แจกกระดาษคำถาม-ให้หาคำตอบจากบอร์ดนิทรรศการ ส่งกระดาษคำตอบ รับรางวัล

ทุกฝ่าย
กระดาษA4 , สีไม้ , ดินสอ , ยางลบ , ไม้บรรทัด , กระดาษคำถาม , ปากกา
๑๐.๓๐ น.
- นิทานมือ
- แสดงนิทานหุ่นมือ
กิจกรรม
หุ่นมือ , ฉากกั้น , วิทยุเทป
๑๑.๐๐ น.
- ส่งผลงานวาดภาพระบายสี
- ส่งผลงานพร้อมอธิบายความหมายของภาพ
กิจกรรม
 
๑๑.๓๐ น.
- ประกาศผลการประกวด
- ตัดสินผลงานการวาดรูปและประกาศผล รับรางวัล
กิจกรรม
ของรางวัล
๑๑.๔๕น.
- ปิดงาน
- ปิดงานและเก็บงานให้เรียบร้อยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
กิจกรรม
อุปกรณ์ทำความสะอาด

หน้า ,