สถานที่ในการจัดทำโครงงาน
สถานที่จัดทำโครงงาน โรงเรียนราษฎร์บูรณะ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ มีนักเรียนประมาณ 1,2 00 คน โดยโรงเรียนราษฎร์บูรณะ เป็นโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นศึกษาปีที่ 6 โดยตั้งอยู่ที่ ซอยประชาอุทิศ 79 อยู่ข้างคลองรางจาก
ระยะเวลาในการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ระยะดังนี้
1. ระยะแรก วันที่ 22-23 มกราคม พ.ศ. 2546
2. ระยะที่สอง วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2546
ขั้นตอนในการทำโครงงาน
1. เลือกประเด็นโครงงานที่สนใจ ซึ่งทางสมาชิกในกลุ่ม ได้ลงมติประเด็นเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. ทำการสำรวจสถานที่เพื่อศึกษาทำโครงงาน ได้สำรวจโดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย
ในระดับเยาวชน ดังนั้นจึงได้มีการสำรวจสถานที่ในบริเวณโรงเรียน ในชุมชนต่างๆ
ซึ่งได้ข้อสรุปเป็นพื้นที่ของบริเวณโรงเรียนราษฎร์บูรณะศึกษา
3. คัดเลือกลงมติกลุ่มเป้าหมาย โดยได้ข้อสรุปว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 60 คน ของโรงเรียนราษฎร์บูรณะศึกษา
4. ติดต่อขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นทางโรงเรียนราษฎร์บูรณะศึกษา
และหน่วยงานที่ให้ข้อมูลทางทฤษฎีต่างๆ
5. ทำการรวบรวมข้อมูลและกำหนดกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
6. วางแผนผังทำกิจกรรม และกำหนดเวลาในการทำกิจกรรม
7. แบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
8. ดำเนินงานตามแผนงาน
9. จัดทำการวัดและประเมินผลที่ได้จัดทำโครงงาน
10. วิเคราะห์และสรุปผลในการจัดทำโครงงาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน

กระดาษกาวหนังไก่ (ขาว + สี)

กระดาษแข็ง

กระดาษสี

กระดาษสีโปสเตอร์

กระดาษร้อยปอนด์

กาวลาเทค

ฟิวเจอร์บอร์ด

โฟม

เชือก

นกหวีด

ถังสี

สีไม้

ถ่ายเอกสาร

ค่าอาหารค่าขนม

งบประมาณสำรอง

 

8 + 2 ม้วนใหญ่

6 แผ่นใหญ่

9 แผ่น

3 แผ่น

15 แผ่น

1 ขวด

2 แผ่น

2 แผ่น

2 ม้วน

4 อัน

4 ถัง

12 กล่อง

 

 

 

 

ราคา 240 บาท

ราคา 90 บาท

ราคา 45 บาท

ราคา 36 บาท

ราคา 180 บาท

ราคา 40 บาท

ราคา 120 บาท

ราคา 50 บาท

ราคา 30 บาท

ราคา 24 บาท

ราคา 500 บาท

ราคา 180 บาท

ราคา 400 บาท

ราคา 1,300 บาท

ราคา 500 บาท

รวม 3,735 บาท


หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทางด้านอาหารกลางวัน ทางโรงเรียนราษฎร์บูรณะศึกษาได้ให้การสนับสนุน
งบประมาณในการทำโครงงาน