โครงงาน สร้างฝัน ปันน้ำใจ เพื่อก้าวใหม่ ให้น้องเดิน และ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ณ วัดเกราะเกรียง จ.ปทุมธานี วันที่ 7-8 มกราคม 2549

กิจกรรมต่างๆ

-กิจกรรมที่ 5 หอคอยกระดาษ

-รูปกิจกรรมที่ 5 หอคอยกระดาษ

 

 

 

กิจกรรมที่ 5 หอคอยกระดาษ


วัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม และความสามัคคีในหมู่คณะ
2. เพื่อฝึกความคิดสร้างสรรค์ และฝึกลักษณะของการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
3. เพื่อเป็นการฝึกการวางแผนในการทำงาน
อุปกรณ์
กระดาษหนังสือพิมพ์กลุ่มละ 1 ฉบับ
วิธีดำเนินการ
1. แจกหนังสือพิมพ์ให้น้องกลุ่มละ 1 ฉบับ
2. ให้น้องสร้างหอคอยแบบใดก็ได้จากกระดาษหนังสือพิมพ์โดยมีข้อจำกัดว่าจะต้องทำให้หอคอยทั้งสูงและมีความแข็งแรง
3. วัดระดับความสูง และทดสอบความแข็งแรงของหอคอยของแต่ละกลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวจิรวดี จีนศรี
2. นางสาวธนพร กาญจนรัตน์
3. นางสาวละออง เกื้อหนองขุ่น
บทสรุปกิจกรรม
       เพื่อให้น้องได้รับรู้ว่าการที่เราจะกระทำสิ่งใดย่อมมีข้อดีข้อเสียเสมอ เช่น การทำหอคอยกระดาษ ถ้าน้องทำหอคอยสูงมาก หอคอยก็จะไม่มีความแข็งแรง แต่ถ้าหอคอยของนองแข็งแรงมากมันก็จะไม่สูง เพราะฉะนั้น เมื่อกระทำสิ่งใดควรคำนึงถึงผลดีที่จะเกิดขึ้นและนึกถึงผลเสียให้มากเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น โดยการวางแผนการทำงานให้เป็นระบบ และในการทำงานนั้น การที่จะได้ผลดีในทุกๆเรื่องย่อมเป็นไปได้ยาก ดังนั้นเราจึงควรสติและการตัดสินใจที่ดี และคิดหาถึงผลดีและผลเสียในทุกๆด้าน โดยให้เกิดผลเสียกับการงานน้อยที่สุด

รูปกิจกรรมที่ 5 หอคอยกระดาษ 


 


 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 91 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140 โทร 0-2427-0039


ผู้จัดทำ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา เคมี   ชั้นปีที่ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี