อ.วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์
ผศ.วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์
Varaporn Tragoolsrid. (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-8738 โทรสาร 0-2470-8736
E-mail Address : varaporn.trag@kmutt.ac.th, mailto:varapron@maildozy.com
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2537 ปริญญาโท กศ.ม. จิตวิทยา
การศึกษา
- มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
ไทย
2532 ปริญญาตรี พย.บ. พยาบาลศาสตร์ - วิทยาลัยพยาบาล
เกื้อการุณย์
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - สุขภาพจิต
   - การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
   - จิตวิทยา
   - สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การศึกษาทัศนคติต่อวิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ 2539 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาปัญหาและความต้องการของนักศึกษา มจธ. 2544 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
กรณีศึกษานักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หัวหน้าโครงการ
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้แบบโครงงาน หัวหน้าโครงการ
การปรับตัว และสุขภาพจิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หัวหน้าโครงการ
แนวทางการพัฒนาคุณค่าในตนเองให้แก่นักศึกษา หัวหน้าโครงการ
การติดตามผลการใช้หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มจธ. ผู้ร่วมโครงการ
การนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บเพื่อพัฒนาการทำงานเป็นทีมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ระยะที่ 1-2) [มจธ.45-46] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
ชื่อเรื่อง
ผลของการใช้สถานการณ์จำลองที่มีต่อความวิตกกังวลเกี่ยวกับการฝึกปฎิบัติงานบนหอผู้ป่วยจิตเวช ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์, 2544, "การศึกษาปัญหาและความต้องการของนักศึกษา มจธ.", การสัมมนาเรื่อง "การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 1, จัดโดยสภาวิจัยแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 18 กรกฎาคม 2544.