หลักการและเหตุผล

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าปัญหาเรื่องยาเสพติดและการพนันเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างมากและส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงของประเทศชาติ ปัญหาเรื่องการพนันเริ่มมีมากขึ้นในหมู่เยาวชน ซึ่งทำให้การพัฒนาประเทศเป็นไปได้ยาก และปัญหาการพนันยังส่งผลไปยังปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย

การสำรวจและรณรงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการปลูกจิตสำนึกที่ดีในการชมฟุตบอลที่ถูกต้องเพื่อกระตุ้นให้เกิดการต่อ ต้านการพนันฟุตบอลในระดับอุดมศึกษา

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญถึงโทษของการเล่นพนันฟุตบอล
  2. รณรงค์ให้เห็นโทษของการพนันฟุตบอลตามพระราชบัญญัติของกฎหมายการพนันฟุตบอล
  3. ส่งผลสรุปแบบสอบถามให้แก่กองกิจการนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาหาหาทางป้องกัน การพนันฟุตบอลภายในมหาวิทยาลัย

ลักษณะโครงงาน

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพื่อสำรวจและรณรงค์ในการปลูกจิตสำนึกในต่อต้านการพนันฟุตบอล
จัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ และรณรงค์ให้ชมกีฬาฟุตบอลที่ถูกวิธี

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมพระจอมเกล้าธนบุรี

สถานที่ทำโครงงาน

สำรวจสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จัดนิทรรศการโครงงานที่โรงอาหารมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ระยะเวลาการดำเนินงาน

วันที่ 30 ส.ค.44 – วันที่ 14 ก.ย. 44

แจกและประเมินผลจากแบบสอบถาม
สรุปประเมินผลจากแบบสอบถามและจัดเตรียมอุปกรณ์
จัดและประเมินผลจากกิจกรรมในรูปแบบนิทรรศการ
สรุปผลโครงงานทั้งหมด

 

งบประมาณ

3,000 – 4,000 บาท

หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุน

- ฝ่ายข้อมูล กระทรวงศึกษาธิการ

อาจารย์และที่ปรึกษา วิชา SSC210
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอสมุดแห่งชาติ (อำนวยข่าวสาร – หนังสือพิมพ์อ้างอิง)

การประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในช่วงพักกลางวันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การติดตามและประเมินผล

  1. แจกแบบสอบถามของคณะวิศวกรรมในระดับปริณญาตรี
  2. จากการสังเกตการณ์
  3. ประเมินผลจากการจัดกิจกรรม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำโครงงาน

  1. นักศึกษาที่เข้าชมโครงงานจะมีจิตสำนึกและตระหนักถึง
  2. โทษของการพนันฟุตบอล

  3. นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้ทำแบบสอบถามจะเกิดจิตสำนึกและยั้งคิด ได้ประเมินผลจากการทำแบบสอบถามเพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางการศึกษาต่อไป
  4. นักศึกษาที่ได้เข้าชมโครงงานนิทรรศการจะได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการชมกีฬาและรับรู้ถึงผลเสียที่ได้ จากการเล่นพนันฟุตบอล

กิจกรรม

การแจกแบบสำรวจสอบถาม
การจัดนิทรรศการ ณ โรงอาหารราชานุสรณ์ 190 ปี

นิทรรศการ(Exhibition)

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่บ่งบอกถึงโทษและมหัตภัยที่เกิดขึ้นในสังคมไทย รวมไปจนถึง การถาม – ตอบ ในรายการให้สัมภาษณ์ของคณาจารย์ที่มีชื่อเสียง
แบบสอบถามในการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทรรศการและการประเมินผลในการจัดนิทรรศการ
พระราชบัญญัติกฎหมายและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยว่าด้วยเรื่องของโทษของการเล่นการพนัน