story
pic1
pic2
pic3
pic4
pic5
pic6
pic7

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2544

วันที่

กิจกรรม

13.00 - 14.30 น.

-  ประธานกล่าวเปิดงาน:pic1

- วิทยากรให้ความรู้เรื่องยาเสพติด:pic2

 

14.50 - 15.30 น.

-  กิจกรรมที่ให้ความบันเทิง

                  -  พี่น้องร้องเพลง:pic3

                  -  ละครส่งเสริมการต่อต้านยาเสพติด:pic4

                  -  เล่นเกมส์ชิงรางวัล

 

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2544

วันที่

กิจกรรม

9.30 - 10.00 น.

-  พบปะและแนะนำกิจกกรรมต่างๆและพูดถึง
จุดประสงค์ของกิจกรรม

10.00 - 11.30 น.

-  ให้นักเรียนเข้าทำกิจกรรมในแต่ละฐาน:pic5

11.00 - 12.00 น.

-  เรียกนักเรียนรวมกัน เพื่อสรุปผลกิจกรรม
   และกล่าวลานักเรียน:pic6

-  ประธานกล่าวปิดงาน

   นักศึกษามอบของที่ระลึก:pic7

 

การทำกิจกรรมแบ่งเป็น 6 ฐาน(หนึ่งฐานต่อหนึ่งบอร์ด)ใช้เวลาฐานละ 15-20 นาทีแบ่งเป็น 6 กลุ่มๆละ41-42คน(เพราะนักเรียนมี 6
ห้อง 240 คน)โดยแต่ละกลุ่มจะเดินวนไปทุกฐาน
วัตถุประสงค์ของการทำกิจกรรม
1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความสนุกสนานและความบันเทิงควบคู่ไปกับความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับยาเสพย์ติด
2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและสามารถนำความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมไปปฎิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง
3.ฝึกให้น้องๆรู้จักการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

[Home] [หลักการและเหตุผล] [รูปแบบการทำกิจกรรม] [ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับยาเสพติด] [การประเมินผล] [ผู้จัดทำโครงการ]