ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งสิ่งเหล่านี้เรา
สามารถค้นพบได้จากการท่องเที่ยวแต่การท่องเที่ยวข
องคนไทยในปัจจุบันส่วนมาก
เป็นการท่องเที่ยวเพื่อความบันเทิงมากกว่าการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ซึ่งการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์นี้เป็นแนวทางการท่องเที่ยวที่ควรเอาเป็นแบบอย่าง
โดยดูได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวในปัจจุบันได้มีการ
รณรงค์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างจริงจัง
เพราะการท่องเที่ยวเพื่อความบันเทิงเท่านั้นทำ
ให้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเสื่อมโทรมลงอีกทั้ง
ยังเป็นการทำให้วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงามที่แฝงตัวอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ได้เกิดความเสียหายและสูญหายไปอย่างน่าเสียดายอันเนื่อง
มาจากการท่องเที่ยว
ที่ขาดการดูแลรักษาเอาใจใส่และขาดจิตสำนึกที่ดีต่อ
สถาน ที่ท่องเที่ยวนั้นๆหรืออาจเกิดจากการขาด
ความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
นั้นๆนักท่องเที่ยวและคนในท้องถิ่นดังนั้นจึงควร
มีการจัดทำสื่อที่มีคุณภาพ


โดยสามารถให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์เพื่อเป็นแนวทาง
ในการท่องเที่ยวต่อไปและยังให้ความรู้ความเข้าใจ
กับสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้นอย่างแท้จริงอีกด้วย
จากเหตุผลข้างต้นจึงทำให้คณะผู้จัดทำโครงงาน
ได้ลงทำการสำรวจพื้นที่โดยสถานที่ที่ทำการสำรวจ
เลือกจากชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยของเราและเป็น
สถานที่ที่ได้ชื่อว่ามีความน่าสนใจจทางประวัติศาสตร์ เพราะ
เป็นเมืองเก่าเมืองหนึ่งโดยสถานที่ที่ว่านี้คือ
อำเภอ พระประแดง
และจากการศึกษาอีกทั้งการลงพื้นที่สำรวจ
พื้นที่ต่างๆตามมเส้นทางการท่องเที่ยวและจากการ สำรวจ
พบว่าอำเภอพระประแดงมรสถานที่ท่องเที่ยวและ
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาน่าสนใจอีกมากมายที่น่าสนใจ
มากมายถ้านักศึกษาได้ไปท่องเที่ยวในอำเภอพระประแดง
โดยท่องเที่ยวแบบมีคุณค่าในรูปแบบ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จะ
ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่ถูกต้องในการท่องเที่ยว
และเกิด
ประโยชน์ในทางอ้อมแก่ชุมชนและยังได้สื่อที่เป็น
ประโยชน์แก่อำเภอพระประแดงอีกด้วย


<หลักการและเหตุผล> <วัตถุประสงค์> <ความหมายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์> <ข้อมูลการท่องเที่ยว>
<ขั้นตอนการดำเนินงาน> <ประโยชน์ที่ได้รับ> <แฟ้มประมวลภาพ> <คณะผู้ร่วมงาน :) >