การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หมายถึง การเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใดแห่งหนึ่งโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ชื่นชมและเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ
สภาพธรรมชาติ, สภาพสังคม, วัฒนธรรม,
วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น บนพื้นฐานของความรู้และความรับผิดชอบต่อ
ระบบนิเวศ ความต้องการพื้นฐานในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

1. ต้องการกิจกรรมต่างๆ ที่ให้ประสบการณ์ที่หลากหลาย
ให้มากขึ้น

2. ต้องการประสบการณ์จากการได้ไปเที่ยวในแหล่ง
ธรรมชาติหรือประสบการณ์ที่ได้สัมผัสวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตของสังคมที่แตกต่างจากที่ตนอยู่

3. ต้องการโอกาสที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะทาง
ธรรมชาติ, วัฒนธรรม ที่มีแตกต่างในแต่ละพื้นที่

4. ต้องการให้มีการอนุรักษ์สภาพธรรมชาติ
และสมบัติทางวัฒนธรรมในพื้นที่ไปชม

ความหมายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
<หลักการและเหตุผล> <วัตถุประสงค์> <ความหมายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์> <ข้อมูลการท่องเที่ยว>
<ขั้นตอนการดำเนินงาน> <ประโยชน์ที่ได้รับ> <แฟ้มประมวลภาพ> <คณะผู้ร่วมงาน :) >