ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาในการดำเนินงาน และงบประมาณ

ขั้นตอนในการทำโครงงาน


1. ทำการศึกษารวบรวมข้อมูลความเป็นไปได้ในการทำโครงงาน
2. ประชุมกลุ่มขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา
3. ออกสำรวจสถานที่ ติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
4. รวบรวมข้อมูล ศึกษาหาความเป็นไปได้ในการเลือกทำโครงงาน
5. ประชุมวางแผนงานและปฏิบัติงานในเบื้องต้น
6. กำหนดพื้นที่เป้าหมาย และกำหนดหัวข้อในการปฏิบัติงาน
7. แบ่งงานให้กับสมาชิกแต่ละคน
8. เตรียมความพร้อมในการออกทำสื่อ
9. ลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้เขียนไว้
10. ประเมินผลการทำงานจากสิ่งที่นักศึกษาได้รับในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และจากสื่อที่นักศึกษาผลิตขึ้น
11. มอบสื่อและรายงานฉบับสมบูรณ์ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อำเภอพระประแดง เทศบาลพระประแดง เป็นต้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ขยายผลต่อไป

ส่วนที่ 1 ศึกษารวบรวมข้อมูล


ประชุมศึกษารวบรวมข้อมูล ความคิดเห็นและตัดสินใจเลือกทำโครงงาน "เราได้เรียนรู้อะไรจากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตอำเภอพระประแดง"
ประชุมปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับแนงทางการดำเนินโครงงานและแบ่งหัวข้อในการศึกษาข้อมูลให้กับสมาชิกในกลุ่ม
ศึกษารวบรวมข้อมูลที่ได้จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, อำเภอพระประแดง, เทศบาลเมืองพระประแดง, หอสมุดแห่งชาติ, สำนักหอสมุดตามหน่วยงานต่างๆ
ลงพื้นที่จริงเพื่อทำการสำรวจและเก็บข้อมูลเพิ่มเติม
นำข้อมูลที่ได้จากากรศึกษารวบรวมทั้งหมดมาวิเคราะห์และสรุปประเด็น
ประชุมเพื่อกำหนดหัวข้อ ประเด็นที่จะทำ และเขียนแผนการดำเนินงาน
พบอาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้งเพื่อทำการขอคำแนะนำเพิ่มเติมในการดำเนินโครงงาน
ประชุมสรุปอีกครั้ง
จัดเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงงานจากสมาชิก
นำโครงร่างของโครงงานเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้อาจารที่ปรึกษาตรวจสอบและแก้ไขอีกครั้ง
ทำการแบ่งงานให้แก่สมาชิกในกลุ่มรับผิดชอบตามหน้าที่


ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตอำเภอพระประแดงและขั้นตอนการจัดทำสื่อ


ศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวในเขตอำเภอพระประแดงทำกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตอำเภอพระประแดงนแต่ละที่ตามตารางกิจกรรม
ตลอดการทำกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตอำเภอพระประแดงมีการบันทึกวีดิทัศน์เพื่อจัดทำสื่อต่อไป
ทำการประชุมวิเคราะห์และสรุปถึงการทำกิจกรรมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตอำเภอพระประแดงว่าได้ประโยชน์อย่างไร มีอุปสรรคหรือปัญหาอะไรบ้าง
นำวิดิทัศน์ที่ได้จากการทำกิจกรรทการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตอำเภอพระประแดงมาตัดต่อและ
บันทึกเสียงเพื่อทำเป็นสื่อขยายผลในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป
ขั้นตอนการทำแผ่นพับ
นำข้อมูลที่ได้ศึกษาและการลงพื้นที่มาทำแผนงานและจัดลำดับหัวข้อในการทำแผ่นพับตามแผนงานในการดำเนินการทำแผ่นพับ
เริ่มการทำต้นฉบับ ( Art Work )
นำต้นฉบับที่ได้ไปทำการถ่ายฟิล์มและทำการทำแม่พิมพ์ต่อไป
เตรียมวัสดุในการพิมพ์
ทำการปรู๊ฟแผ่นพับที่จะพิมพ์แล้วนำมาตรวจสอบความเรียบร้อย
เมื่อตรวจสอบความเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ทำการพิมพ์ให้ครบตามจำนวนที่กำหนด
ทำ Website
ศึกษารวบรวมข้อมูล ลำดับหัวข้อเรื่องราวที่จะทำ
ออกแบบ และจัดความเรียบร้อยของรูปแบบว่ามีความสวยงาม
จากนั้นลงมือเขียน Website และตรวจความเรียบร้อยว่ามี link ใดขาดหายไปบ้าง


ส่วนที่ 3 สรุปผลการดำเนินงาน


ทำการสรุปการทำงานว่าได้อะไรจากการทำงานบ้างและการเรียนรู้อะไรจากการได้ไปศึกษาการทำโครงงานนี้
ทำการประชุมวิเคราะห์สรุปถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีในการแก้ไข
นำสื่อที่ได้ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเพื่อประเมินผล
ประเมินตัวนักศึกษาว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการทำโครงงานนี้จากแบบประเมิน
นำสื่อที่ผลิตได้ไปมอบให้กับหน่วยงานต่างๆ เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อำเภอพระประแดง เทศบาลเมืองพระประแดง โรงเรียนต่างๆในชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของการประชาสัมพันธ์ และขยายผลจากโครงงานนี้ต่อไปในอนาคต

ระยะเวลาในการดำเนินงาน
จากการทำโครงงานเราใช้ระยะเวลาในการทำงานตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. - 15 ก.ย. 2544<หลักการและเหตุผล> <วัตถุประสงค์> <ความหมายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์> <ข้อมูลการท่องเที่ยว>
<ขั้นตอนการดำเนินงาน> <ประโยชน์ที่ได้รับ> <แฟ้มประมวลภาพ> <คณะผู้ร่วมงาน :) >

งบประมาณ
ประเมินรายรับ
เก็บจากสมาชิกในกลุ่มโครงงานคนละ 250 บาท รวม 4,500 บาท
ประเมินรายจ่าย
1. ค่ายานพาหนะ 500 บาท
2. ค่าอุปกรณ์ในการทำสื่อ 2,500 บาท
3. อื่นๆ 1,000 บาท


ตารางการทำกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตอำเภอพระประแดง
วันที่ 25 สิงหาคม 2544


เวลา กิจกรรม
07.50 น. เดินทางถึงอำเภอพระประแดง พบวิทยากรรับฟังการบรรยายประวัติความเป็นมาและความสำคัญของเมืองพระประแดง

08.00-9.20น. ไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและศาลพระเสื้อเมือง , ศึกษาและบรรยายถึงประวัติความเป็นมาและความสำคัญที่มีต่อชุมชนเพื่อถ่ายทำวีดิทัศน์

08.30-9.20น. เที่ยวชมป้อมแผลงไฟฟ้า,ศึกษาบรรยายถึงประวัติความเป็นมาและความ
สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญต่อชุมชนพระประแดงเพื่อถ่ายทำวีดิทัศน์

09.25-10.05น. แวะผ่อนคลายอิริยาบถบริเวณจุดชมวิวริมแม่น้ำเจ้าพระบาเยืองกีบสถานีตำรวจ

10.10-10.25น. เที่ยวชมวัดคาทอลิก, ศึกษาและบรรยายถึงประวัติความเป็นมาและความสำคัญที่มีต่อชุมชนเพื่อถ่ายทำวีดิทัศน์

10.25-11.00น. เที่ยวชมสถานีตำรวจ, บรรยายถึงประวัติความเป็นมาและความสำคัญที่มีต่อชุมชนเพื่อถ่ายทำวีดิทัศน์

11.05-12.00น.
เที่ยวชมที่เทียบเรือโดยสารเทศบาลเมืองพระประแดง, ตลาดพระประแดงและรับประทานอาหารกลางวันและรับฟังการบรรยายจากวิทยากรในเรื่องวิถีชีวิตความเป็นอยู่, ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนพระประแดง

12.10-12.55น. ไหว้พระและเที่ยวชมวัดวัดไพชยนต์พลเสพย์วรวิหาร ศึกษาและบรรยายประวัติความเป็นมาและความสำคัญที่มีค่อชุมชนจากวิทยากรและสถานที่เพื่อถ่ายทำวีดิทัศน์

13.00-13.45น. ไหว้พระและเที่ยวชมวัดวัดโปรดเกศเชษฐาราม ศึกษาและบรรยายประวัติความเป็นมาและความสำคัญที่มีค่อชุมชนจากวิทยากรและสถานที่เพื่อถ่ายทำวีดิทัศน์

13.50-14.35น. ไหว้พระและเที่ยวชมวัดวัดทรงธรรมวรวิหารศึกษาและบรรยายประวัติความเป็นมา
และความสำคัญที่มีค่อชุมชนจากวิทยากรและสถานที่และเยี่ยมชมชุมชนชาวมอญที่ตำบลทรงคะนองเพื่อถ่ายทำวีดิทัศน์

14.40-15.25น. ไหว้พระและเที่ยวชมวัดวัดป่าเกดศึกษาและบรรยายประวัติความเป็นมาและความสำคัญ
ที่มีค่อชุมชนจากวิทยากรและสถานที่เพื่อถ่ายทำวีดิทัศน์

15.30-16.10น. ไหว้พระและเที่ยวชมวัดวัดคันลัดศึกษาและบรรยายประวัติความเป็นมา
และความสำคัญที่มีค่อชุมชนจากวิทยากรและสถานที่เพื่อถ่ายทำวีดิทัศน์

16.10-17.10น. เที่ยวชมวนผลไม้ในย่านบางกระเจ้าและสวนเกษตรผสมผสานและ
การปลูกผักปลอดสารพิษและถ่ายทำวีดิทัศน์

เวลา กิจกรรม
17.15-20.00น. เที่ยวชมสวนศรีนครเขื่อนขันธ์(สวนบางกระเจ้า) พักผ่อนหย่อนใจในเขตสวนหย่อม, ศึกษาพรรณไม้ในส่วนกลุ่มพรรณไม้เพื่อการศึกษา, เดินชมสวนที่ยังสภาพเดิมไว้ทำให้ได้รู้ถึงวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของคนรุ่นก่อน, แอบดูนกที่จุดดูนกและดูหิ่งห้อยส่องแสงในตอนค่ำบริเวณต้นลำพู

20.15น. รับประทานอาหารเย็นและเดินทางกลับ

***ทุกกิจกรรมมีการบันทึกวีดิทัศน์เพื่อทำเป็นสื่อขยายผลส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตอำเภอพระประแดงต่อไป
***