ประโยชน์ที่จะได้รับ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวต่อไป
2. ได้เรียนรู้ถึงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและประวัติความเป็นมาของอำเภอพระประแดง
3. คนทั่วไปสามารถค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีประวัติความเป็นมาจากสื่อนี้ได้
4. ได้สื่อในการแนะนำเส้นทางการท่องเที่ยวใน อ. พระประแดง
5. ได้สื่อการท่องเที่ยวในเขตอำเภอพระประแดงเพื่อขยายผลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป<หลักการและเหตุผล> <วัตถุประสงค์> <ความหมายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์> <ข้อมูลการท่องเที่ยว>
<ขั้นตอนการดำเนินงาน> <ประโยชน์ที่ได้รับ> <แฟ้มประมวลภาพ> <คณะผู้ร่วมงาน :) >