วัตถุประสงค์โครงงาน

1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
   ประกอบอาชีพอิสระ
   
2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักกระบวนการคิดการวางแผนการจัดการระบบ
   การผลิตในการประกอบอาชีพอิสระ
   
3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้มาเป็นพื้นฐาน และเป็นแนวทาง
   ในการประกอบอาชีพอิสระในอนาคต
   
4. เพื่อต้องการให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความอบอุ่นจากสังคม