[กิจกรรมวาดรูป][เกมส์กินวิบาก]

เกมส์กินวิบาก

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เด็กได้กล้าแสดงออกในการทำกิจกรรม

2. เพื่อฝึกให้เด็กได้ใช้สมาธิ ความรวดเร็วและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการเล่น

อุปกรณ์ที่ใช้

  1. มันแกว
  2. แป้งมัน
  3. เหรียญบาท
  4. ขนมโก๋
  5. น้ำเป๊บซี่
  6. ด้าย และ เข็ม

ลักษณะของกิจกรรม

ลักษณะของกิจกรรมกินวิบาก หลังจากที่น้อง ๆ ในกลุ่มได้วาดรูปกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะให้น้องทำกิจกรรมร่วมกันคือ เล่นเกมส์กินวิบาก ซึ่งได้แบ่งน้อง ๆ ออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 5 คน

 

------------------------------------------------------------------