ท่านอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานคือ
         อาจารย์   วราภรณ์    ตระกูลสฤษดิ์   

        โดยมีสมาชิกเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ
เลขที่
ตำแหน่ง
    นาย   อุทัย    พินิจสอน
43211248
ประธานกลุ่ม
    นาย   ทวีชัย    สินตา
43211207
รองประธานกลุ่ม
    นาย   อรุคินทร์    พลนิกร
43211274
รองประธานกลุ่ม
    นาย   อนันต์    นิลลนพรัตน์
43211278
เลขานุการ
    นาย   มนตรี    หลากจิตร
43211264
รองเลขานุการ
    นาย   วิวัฒน์    พิพัฒน์รัตนเสรี
43211277
เหรัญญิก
    นาย   อภิชาติ    นาควิมล
43211275
รองเหรัญญิก
    นาย   อรรณพ    ไวทยะพิศาล
43211212
ประชาสัมพันธ์
    นาย   ภิญโญ    ม่วงยา
43211215
ประชาสัมพันธ์
    นาย   โอภาส    โรจน์อนนท์
43211245
หัวหน้าติดต่อกับมหาวิทยาลัย
    นาย   อนุศักดิ์    วงศ์อินทรารัตน์
43211259
ติดต่อดำเนินงานและประสานงาน
    นาย   กสิน    รังสิกรรพุม
43211260
ติดต่อดำเนินงานและประสานงาน
    นาย   ประพันธ์    ชนานนท์
43211239
ติดต่อโรงเรียน
    นาย   มาลีกี    ห้องสุวรรณ
43211252
ติดต่อโรงเรียน
    นาย   สรรพสิทธ์    นาคเกษม
43211266
ติดต่อโรงเรียน
    นาย   ธเนศ    ใจดีเจริญ
43211273
ติดต่อโรงเรียน
    นาย   อาทิตย์    ติรณสวัสดิ์
43211223
หัวหน้าฝ่ายสืบค้นข้อมูล
    นาย   อนุสวัสดิ์    นิลกาญจน์
43211201
สืบค้นข้อมูล
    นาย   ภัทราวุธ    แสนเลิศ
43211202
สืบค้นข้อมูล
    น.ส   จรีพร    เงินทวีคูณ
43211222
สืบค้นข้อมูล
    น.ส   ศศิธร    อิ่มเงิน
43211230
สืบค้นข้อมูล
    น.ส  ภานุพรรณ   ธรรมานุวงศ์
43211280
สืบค้นข้อมูล
    นาย   ยิ่งยศ    ยอดมานะ
43211269
สืบค้นข้อมูล
    นาย   พลภูมิ    ผลประเสริฐ
43211265
สืบค้นข้อมูล
    นาย   ธนวิทย์    เผ่าพิน
43211256
สวัสดิการ