สวัสดีครับ โฮมเพจนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ " รู้พิษภัย รู้ห่างไกลยาเสพติด " ของวิชา SSC 210 ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อ ให้น้องที่เป็นเยาวชนของชาติได้ตระหนักถึงพิษภัย และรู้วิธีป้อง กัน และหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลจากยาเสพติด อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์การทำงาน จริง, ให้ นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และได้ทำประโยชน์แก่ส่วนรวมอีกด้วย ผู้ร่วม รับผิดชอบ โครงการได้เลือกกลุ่มเป้าหมายที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 4-6
          ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการทุกคน หวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่า โครงการ " รู้พิษภัย รู้ห่างไกลยา เสพติด " จะเป็นโครงการที่สามารถให้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมาย และนักศึกษาผู้ร่วมโครง การทุกคนตาม วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ และเพื่อเป็นตัวอย่างในการทำงานในอนาคตหรือ นักศึกษารุ่นหลังที่มีความสนใจในการทำโครงการที่คล้ายกันหรือเป็นแนวทางในการทำงานอื่น ๆ ต่อไป
          หากมีข้อบกพร่องประการใดผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการทุกคนต้องขออภัยมา ณ. ที่นี้ด้วย


                                                        ผู้รับผิดชอบโครงการ


          ทางผู้ทำโครงงาน ขอขอบคุณ บริษัท เซนปีเตอร์ กรุงเทพฯ จำกัด และคุณวิเชียร ลิขิตเลิศล้ำ ที่ได้บริจาคอุปกรณ์การกีฬา รวมทั้งของ เล่นและขนมให้แก่เด็กๆ ที่บ้านมหาเมฆ มา ณ โอกาสนี้ ด้วยครับ