กิจกรรมบอร์ดต้านภัยยาเสพติด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้น้องๆ ได้รู้ถึงโทษภัยและอันตรายของยาเสพติด
2. เพื่อให้น้องๆ ได้รู้ถึงวิธีป้องกันและหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลจากยาเสพติด
3. เพื่อให้น้องๆ มีความรู้เรื่องยาเสพติดเพื่อมากขึ้น

อุปกรณ์
1. แผนพับความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
2.บอร์ดเกี่ยวกับยาเสพติด


เอ้า !!! น้องๆ ฟังแล้วอย่าไปยุ่งกับยาเสพติดนะ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. น้องๆ ได้รู้ถึงโทษภัยและอันตรายของยาเสพติด
2. น้องๆ ได้รู้ถึงวิธีป้องกันและหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลจากยาเสพติด
3. น้องๆ มีความรู้เรื่องยาเสพติดเพื่อมากขึ้น
4. น้องๆ ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด


แนะนำความรู้ให้แก่น้องๆกันหน่อยนะ