แบบฟอร์มจดหมายติดต่อหน่วยงาน

                                  ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

                          วันที่  4  มกราคม 2544

เรียน…………………………..

     เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้มีการจัดให้มีการเรียน
การสอนในวิชา SSC 210 Man and Ethics for Qulity life ขึ้น โดยนักศึกษาที่เรียนจะต้อง
ทำโครงงาน กลุ่มละ 1 โครงงาน ทางนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาสิ่งแวดล้อม
ชั้นปีที่ 1 จึงจัดตั้งโครงงาน " เยาวชนกับการรีไซเคิล " ขึ้นมา เพื่อมีวัตถุประสงค์ที่จะให้
เยาวชนได้มีความรู้ในเรื่องขยะและการรีไซเคิลขยะ ทางกลุ่มนักศึกษาที่ทำโครงงานมี
ความต้องการที่จะได้โปสเตอร์และถังขยะ 4 ประเภท จึงอยากจะขอความอนุเคราะห์
มายังทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปให้ความรู้และมอบ
ให้ทางโรงเรียนวัดประชาบำรุง ซึ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่จะทำโครงงานครั้งนี้
                                             ……………………………..
                                           (นายสุริเยนทร์  ภู่ประเสริฐวงศ์)
                                                 ประธานโครงงาน


 ………………………………
  (อาจารย์วิสุทธิ์  ดามาพงษ์)
     ที่ปรึกษาโครงงาน

  

Back