วัยรุ่นไทยเข้าใจเพศศึกษา

หลักการและเหตุผล

เพศศึกษา หมายถึง

 1. การศึกษาที่เกี่ยวกับกระบวนการและปัญหาของการสืบพันธุ์
 2. การศึกษาที่มุ่งจัดให้บุคคลเข้าใจเรื่องเพศ การควบคุมพฤติกรรมทางเพศ และแรงขับทางเพศ
 3. การศึกษาเกี่ยวกับหลักการ และปัญหาของบุคคลและกลุ่มซึ่งมาจากความจริงทางด้านชีวภาพว่ามนุษย์มี 2 จำพวก คือ ผู้ชายและผู้หญิง
เพศศึกษา หมายถึง การศึกษาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสองเพศ เป็นการศึกษาที่จะเข้าใจถึงความแตกต่างกันทั้งทางร่างกายและจิตใจของแต่ละเพศ ซึ่งจะทำให้บุคคลคบหาสมาคมกันได้อย่างดีทั้งในระหว่างเพศเดียวกันและเพศตรงข้าม รู้จักตนเองและเพื่อนมนุษย์ มีมรรยาทหรือพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมและสังคมยอมรับ รู้จักเลือกคู่ครองอย่างฉลาด และรู้จักใช้ชีวิตสมรสได้อย่างมีสุข
(นายแพทย์เสนอ อินทรสุขศรี)
 
เพศศึกษา หมายถึง การศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และความรู้สึกที่ดีในเรื่องธรรมชาติของเพศและพฤติกรรมระหว่างเพศ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพ สวัสดิภาพ และมนุษย์สัมพันธ์อันดีงามระหว่างกันทั้งในด้านส่วนตัวและส่วนรวม จึงนับได้ว่าเพศศึกษานั้นเป็นการศึกษาส่วนหนึ่งซึ่งจะช่วยให้ชีวิตของคนเรามีความสุข
(สุชาติ โสมประยูร)
 
เพศศึกษา หมายถึง การศึกษาเรื่องเพศเพื่อความเป็นอยู่อันดีของชีวิต ให้แต่ละเพศแต่ละวัย มีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีในเรื่องเพศและพฤติกรรมระหว่างเพศ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพ สวัสดิภาพ มนุษย์สัมพันธ์ และการปฏิบัติตนที่ดีทั้งในด้านส่วนตัวและสังคม
(พิเชษฐ์ ศรีวรกุล)
 
เพศศึกษา หมายถึง มาตรการทางการศึกษาทั้งหลายที่ช่วยเหลือเตรียมเยาวชนให้พร้อมกับการที่จะต้องเผชิญปัญหาชีวิต โดยมีแกนกลางมาจากสัญชาตญาณทางเพศ (Sex instinct) และสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นปกติวิสัยที่มนุษย์ทุกรูปทุกนามจะต้องประสบตลอดช่วงชีวิตของเขา


ปัญหาความเข้าใจผิดในเรื่องเพศศึกษา

 1. ปัญหาอาชญากรรมทางเพศ เช่น คดีข่มขืน กระทำชำเรา การฉุดคร่าอนาจาร และคดีอันเนื่องมาจากความผิดปกติทางเพศอื่นๆ
 2. ปัญหาโสเภณี การค้าประเวณี การปล่อยตัว ปล่อยใจให้เป็นสาธารณะหรือการสำส่อนในทางเพศ
 3. ปัญหากามโรคและโรคอื่นๆที่เกี่ยวกับเพสสัมพันธ์ รวมทั้งความผิดปกติทางเพศต่างๆ
 4. ปัญหาการได้เสียกันก่อนแต่งงาน การหนีตามกัน การท้องก่อนแต่งงาน การทำแท้งหรือการรีดลูก และปัญหาลูกไม่มีพ่อ
 5. ปัญหาการขัดแย้งกันภายในครอบครัว การหึงหวง การแยกกันอยู่ บ้านแตกสาแหรกขาด(Broken home) การมีชู้ การมีภรรยาน้อย และปัญหาการหย่าร้าง
 6. ปัญหาทางด้านการเรียน การศึกษา และการทำงาน รวมไปถึงการวางรากฐานสำหรับชีวิตครอบครัวในอนาคต ตามขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของชาติ
 7. ปัญหาในการที่จะมีคุณภาพของมนุษย์สมบูรณ์ในทุกๆด้าน อันจะช่วยให้มนุษย์มีความสุขอย่างแท้จริง และมีชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบเรียบร้อย

สาเหตุของปัญหาความเข้าใจผิดเรื่องเพศศึกษา

 1. ไม่มีความรู้พอเพียงในเรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและสรีระของเพศทั้งสองเพศอันมีผลต่อความคิด สติปัญญา อารมณ์ และจิตใจ
 2. มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนา การปรับตัว และการวางตัวให้เหมาะสมทุกทางในด้านเพศ
 3. มีทัศนคติที่ผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศ ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองและผู้อื่น
 4. ไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้มนุษย์สัมพันธ์ที่ถูกต้อเพื่อการดำรงชีวิตที่ราบรื่นของแต่ละบุคคล ครอบครัวและสังคม
 5. ไม่มีความเข้าใจในตนเองอย่างถ่องแท้ในเรื่องความสัมพันธ์กับมนุษย์ทั้งสองเพศ รวมถึงพันธะ และความรับผิดชอบต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
 6. มีการตัดสินใจที่ไม่ชอบด้วยเหตุผล เพราะไม่มีหลักทางด้านศีลธรรมมาใช้ร่วมในการตัดสินใจ
 7. ความเข้าใจที่ไม่เพียงพอเกี่ยวกับการใช้เพศในทางที่ถูกต้อง ตลอดจนไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับความผิดปกติทางเพศ เป็นสาเหตุให้เกิดการถูกหลอกถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกข่มเหง หรือได้รับอันตรายต่อร่างกาย จิตใจ และชื่อเสียง
 8. ไม่ตระหนักว่าการกระทำทางเพศส่วนตัวมีผลกระทบต่อสังคม เช่น การทิ้งบุตรไว้ตามยถากรรม การหลอกลวงผู้หญิงไปค้าประเวณี เป็นต้น
 9. ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม จึงเกิดสิ่งเลวร้ายต่างๆขึ้น เช่น การเอาเปรียบทางด้านเพศ การหาประโยชน์จากผู้อื่นในเรื่องเพศ การใช้เพศและกามารมณ์อย่างไม่รับผิดชอบและไม่ยุติธรรม
 10. ขาดความเข้าใจและฝึกหัดการคิดนึกในการใช้ความเป็นเพศชายหรือหญิงของตนมาพัฒนาตนเองและครอบครัว
ในอดีตความรู้เรื่องเพศศึกษาของคนไทยนั้น เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ไปตามธรรมชาติและสภาวะของบุคคลเรื่องนี้แทบจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม เนื่องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยี สื่อ หรือ ความรู้ยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร ทำให้ความอยากรู้อยากเห็น ความต้องการ จะมีอยู่อย่างจำกัดตามจิตสำนึกของบุคคล การควบคุมทางอารมณ์และจิตใจก็สามารถทำได้โดยมีประสิทธิภาพ ทำให้ยากที่จะทำให้เรื่องนี้เป็นตัวสร้างปัญหาของสังคมในอดีต มองในทางกลับกัน สำหรับปัจจุบัน เรื่องเกี่ยวกับเพศศึกษาได้มีความแพร่หลายไปเป็นอย่างมาก ทางกระทรวงศึกษาธิการยังได้บรรจุเรื่องเพศศึกษานี้ไปเป็นหลักสูตรหนึ่งให้นักเรียนได้เรียนรู้ และสื่อทางหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ หรือวิทยุก็มีการนำเรื่องนี้มาเผยแพร่แก่บุคคลเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องนี้ แต่ผลของความเข้าใจนั้นกลับตรงกันข้ามสำหรับคนส่วนหนึ่งของสังคมไทย โดยเฉพาะวัยรุ่น ซึ่งสาเหตุนั้นอาจจะมาจากความอยากรู้อยากเห็น การที่ไม่สามารถยับยั้งชั่งใจ วุฒิภาวะทางอารมณ์และจิตใจ รวมทั้งสิ่งที่อาจจะเป็นสาเหตุหลักคือ พวกสื่อลามก อนาจาร ทั้งทางวิดีโอ เทป ซีดี หรือแม้กระทั่งทางอินเตอร์เน็ต ทั้งหมดนี้ล้วนทำให้วัยรุ่นเกิดการกระทำที่ผิดพลาดในเรื่องทางเพศนี้ เกิดความคึกคะนองในการตัดสินใจทำแทนที่จะปรึกษาพ่อแม่ ผู้ปกครอง ไม่คิดถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหลัง ซึ่งอาจคิดได้ว่าสื่อนั้นเป็นดาบสองคม เพราะความคิดของคนไม่สามารถบังคับการได้ ความเข้าใจที่ถูกต้องอาจนำไปสู่การกระทำที่ผิดได้ อาจเห็นได้จากปัญหาต่างๆ ที่พาดหัวข่าวอยู่เป็นประจำ เช่น การสำรวจว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่มักมีการได้เสียกันในวัยเรียน โดยไม่มีการป้องกันต่างๆ ซึ่งพบในวัย 14-16 ปี หรือข่าวการที่มีนักเรียน นักศึกษาไปทำแท้งกับหมอเถื่อน และที่สำคัญข่าวเกี่ยวกับโรคเอดส์ที่ปัจจุบันได้มีคนเป็นโรคนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จะเห็นได้ว่าเรื่องเพศศึกษานี้ควรจะต้องเร่งให้การศึกษา ให้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างแท้จริง เพราะมันได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนส่วนใหญ่ไปแล้ว การเข้าไปชี้แจงและอธิบายควรที่จะให้แก่บุคคลในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนั่นก็คือวัยรุ่นนั่นเอง เพื่อให้ความคิด การตัดสินใจ การควบคุมทางจิตใจและอารมณ์ของพวกเขาดียิ่งขึ้น การพัฒนาการวุฒิภาวะทางอารมณ์เป็นลำดับขั้น ไม่หมกมุ่นกับเรื่องทางเพศจนเกินไป การศึกษาและกีฬาจะเป็นตัวที่ป้องกัน ดังนั้นการทำโครงงานที่เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษานี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากกับวัยรุ่นเพื่อให้พวกเขาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตและเป็นกำลังสำคัญของประเทศได้

วัตถุประสงค์


กลุ่มเป้าหมาย

 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่องเพศศึกษา
 2. เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคจากการมีเพศสัมพันธ์
 3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากโรคทางเพศสัมพันธ์
 4. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการวางตัวต่อเพศตรงข้ามได้อย่างเหมาะสม
 5. เป็นการลดปัญหาสังคม

กลุ่มผู้ดำเนินงาน

 1. เพื่อทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
 2. เพื่อให้รู้จักการทำงานเป็นกลุ่มและแบ่งหน้าที่กันอย่างเหมาะสม
 3. เพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความกล้าแสดงออก
 4. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศศึกษามากขึ้น
 5. เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ผู้รับผิดชอบโครงงาน
ชื่อ
นามสกุล
รหัสนักศึกษา
หน้าที่รับผิดชอบ
ภาควิชา
นางสาวสายฝน
สวนบุรี
43214528
ประธานโครงงาน
Multimedia
นายสิทธิพงศ์
ลาภสมบัติศิริ
43214512
รองประธานโครงงาน
Multimedia
นางสาวสิริวรรณ
นวลอนงค์
43214523
เลขานุการ
Multimedia
นางสาวสุชาดา
สีมาธรรมรัตน์
43214518
เหรัญญิก
Multimedia
นายคเณศ
จันทร์ขาว
43214536
ประสานงาน
Multimedia
นางสาวลักขณาพร
เอี่ยมวรคุณ
43214519
ประสานงาน
Multimedia
นายพงษ์เกษม ตั้งจิตพิริยกุล
43214502
สปอนเซอร์
Multimedia
นางสาวนราวัลย์
สุจริต
43214541
ประชาสัมพันธ์ + ต้อนรับ
Multimedia
นางสาววรพรรณ
นาถนวผดุง
43214521
ประชาสัมพันธ์ + ต้อนรับ
Multimedia
นายวิทยา
วิสุมา
43214527
กิจกรรม
Multimedia
นางสาวรุ่งนภา
จันโทสถ
43214530
กิจกรรม
Multimedia
นายภีย์โย
เหลืองดิลก
43214507
เอกสาร
Multimedia
นายสรรพสุข
วิจัยวรกิจ
43214509
เอกสาร
Multimedia
นายณัฐพล
ศิลป์เสวี
43214526
โฮมเพจ
Multimedia
นายชัชวาล
ตั้งตรงพาณิชย์
43214535
โฮมเพจ
Multimedia
นายธัศ
ธรรมวานิช
43214534
จัดบอร์ด
Multimedia
นายณัฐวุฒิ
อาชีวพัฒน์
43214508
จัดบอร์ด
Multimedia
นายทนงศักดิ์
นุ่มดี
43214545
จัดบอร์ด
Multimedia

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
ชื่ออาจารย์
ตำแหน่งหน้าที่
อาจารย์ สุรัตน์ เพชรนิล อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ( สหศึกษา ) จำนวนประมาณ 50- 100 คน

สถานที่ในการทำโครงงาน

โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม
สถานที่ตั้ง เลขที่299 ซอยวัดบางประกอก ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ [ภาพสถานที่]

ระยะเวลาการดำเนินงาน

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2545 และ วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2545

ขั้นตอนการทำโครงงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน
 • รวบรวมสมาชิกกลุ่มในการดำเนินโครงงาน
 • เลือกประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่มและ หัวหน้าฝ่ายงานต่างๆ
 • ประชุมกลุ่มโครงงานเพื่อหา
  - หัวข้อโครงงาน
  - เลือกสถานที่ในการจัดโครงงาน
  - กำหนดกลุ่มเป้าหมาย
 • ปรึกษาและฟังข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
 • ติดต่อโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงงาน
 • แบ่งงานให้แต่ละฝ่ายไปจัดการทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
  - ฝ่ายข้อมูลเอกสารรวบรวมข้อมูลและสรุปข้อมูล
  - ฝ่ายจัดบอร์ด ออกแบบรูปแบบบอร์ด
  - ฝ่ายโฮมเพจ ออกแบบรูปแบบโฮมเพจ
  - ติดต่อวิทยากรเพื่อเชิญมาบรรยายความรู้
  - หาสปอนเซอร์
  - คิดกิจกรรมในวันกิจกรรม และรูปแบบโครงงาน
 • นำผลสรุปขั้นตอนการทำงาน และรายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน เสนออาจารย์ที่ปรึกษาและรับฟังคำเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษา
 • ติดต่อวิทยากรที่จะมาให้การอบรม
 • สรุปรายละเอียดให้ทางโรงเรียน เกี่ยวกับ
  - รายละเอียดของโครงงาน
  - วัน เวลาการทำโครงงาน
 • ประชุมกลุ่มเตรียมตัวในการสอบโครงงาน และเตรียมให้พร้อมในการทำโครงงาน
 • สอบโครงงาน
 • ติดต่อวิทยากรเพื่อเตรียมความพร้อม และบอกวันเวลาที่ต้องการให้มาบรรยายความรู้
 • ติดต่อสถานที่จัดทำโครงงานในการเข้าไปจัดกิจกรรม
 • ปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว้
 • สรุปและประเมินผลการดำเนินโครงงาน
 • จัดทำโฮมเพจ และเตรียมความพร้อมในการสัมมนาโครงงาน

งบประมาณในการทำโครงงาน
รายการ
จำนวนเงิน (บาท)
1. ค่าขนมและค่าเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมโครงงาน
500
2. ค่าวัสดุต่าง ๆ
          วัสดุประชาสัมพันธ์
350
          วัสดุตกแต่งสถานที่
450
          วัสดุการแสดง
300
          วัสดุการจัดบอร์ดนิทรรศการ
850
          วัสดุจัดฐาน/กิจกรรม
1000
3. ค่าฟิลม์อัด ล้าง / ม้วนวีดีโอ
600
รวม
4050

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ


กลุ่มเป้าหมาย

 1. นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา
 2. นักเรียนสามารถวางตัวต่อเพศตรงข้ามได้อย่างเหมาะสม
 3. รู้จักการป้องกันตนเองจากโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ได้
 4. สามารถช่วยลดปัญหาสังคม
 5. นักเรียนสามารถอธิบายความรู้ที่ได้รับจากการอบรมแก่ผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง


กลุ่มผู้ดำเนินงาน

 1. ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
 2. ให้รู้จักการทำงานเป็นกลุ่มและแบ่งหน้าที่กันอย่างเหมาะสม
 3. ให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความกล้าแสดงออก
 4. ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศศึกษามากขึ้น
 5. ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์