"พัฒนาเยาวชน  เริ่มต้นที่วิทยาศาสตร์"

 

หลักการและเหตุผล                             
วัตถุประสงค์
ประโยชน์ที่ได้รับ
กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์ที่ปรึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ   
ขั้นตอนการดำเนินงาน
สถานที่จัดทำ
งบประมาณ
รูปภาพกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบโครงงาน
สรุปผลการดำเนินโครงงาน
Webmaster

    Hit Counter

    09/02/45 12:07

                               

 สรุปผลการดำเนินโครงงาน

การดำเนินโครงงาน "พัฒนาเยาวชน เริ่มต้นที่วิทยาศาสตร์" ได้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้…

ข้อที่ 1. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมาย เกิดความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์

ผลการดำเนินงาน พบว่า น้องๆให้ความสนใจทำกิจกรรมเป็นอย่างดีทั้ง 2 วัน เพราะในกิจกรรมที่ทำนั้นเน้นให้น้องเกิดความรักในวิทยาศาสตร์ ไม่ให้เห็นว่าการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ยาก และน่าเบื่อ ซึ่งน้องๆได้ลองทำกิจกรรมแล้วพบว่าน้องๆสามารถเข้าใจ มีความสนุกสนานในการทำการทดลอง และเกิดความสนใจในวิทยาศาสตร์มากขึ้น

ข้อที่ 2. เพื่อพัฒนาทักษะ และกระบวนการทางความคิดที่เกี่ยวข้องกับโครงงานทางวิทยาศาสตร์

ในการดำเนินงานพบว่า น้องๆได้มีการพัฒนาทักษะ และกระบวนการทางความคิด โดยจะเห็นได้จากการทำเกมการทดลอง ซึ่งน้องๆได้ลองคิด ลองทำ และสามารถเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆได้

ข้อที่ 3. เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการ และเหตุผลทางด้านวิทยาศาสตร์เบื้องต้น

ผลการดำเนินงาน น้องๆสามารถเข้าใจถึงหลักการ และเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น ซึ่งจะเห็นได้จากการเล่นเกมการทดลอง การทำแบบทดสอบวัดความรู้ และความเข้าใจในการทดลอง

ข้อที่ 4. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจความหมาย และบทบาทของวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ใช้

การดำเนินงาน น้องๆได้เข้าใจความหมาย และบทบาทของวิทยาศาสตร์ว่า วิทยาศาสตร์นั้นมีความสำคัญอย่างไร โดยในการทำโครงงานเราได้มุ่งเน้นให้น้องได้เข้าใจถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ใช้

สรุปผลการดำเนินโครงงาน "พัฒนาเยาวชน เริ่มต้นที่วิทยาศาสตร์" นั้นได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ตามที่ได้ตั้งไว้ก่อนการทำโครงงานนี้…

--หน้าแรก--