ประมวลภาพกิจกรรม
สถานที่ในการดำเนินโครงงาน
ไปหาข้อมูลที่กรมควบคุมโรคติดต่อ
ติดต่อประสานงาน ณ บ้านผู้นำชุมชน
ออกสำรวจสถานที่...เตรียมความพร้อม
ลานสนามกีฬากรุงเทพมหานคร
ลานสนามกีฬา...เตรียมพร้อมอุ่นเครื่อง