หน้าแรก
ประเมินผล

การวัดและการประเมิณผลการดำเนินการ
1.การวัดผลด้านการดำเนินงาน

ในระหว่างที่เตรียมงานนั้น สมาชิกทุกคนในกลุ่มให้ความร่วมมือกับการทำงานในส่วนตรงนี้เป็นอย่างดีสำหรับการแบ่งงานให้แต่ละบุคคลไปนั้น ทุกคนสามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดีและสามารถดำเนินงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทำให้ในการทำงานนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ และมีการนำปัญหาที่ได้พบเจอหรือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมาปรึกษาหารือกันในกลุ่ม เพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการแก้ปัญหาที่ดีและถูกต้องมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ในการดำเนินงานนั้นราบรื่นไปได้ด้วยดี
2.การวัดผลจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จากการที่ทางคณะผู้จัดทำโครงงานได้จัดทำแบบประเมิณหลังการทำกิจกรรมขึ้นมาทำให้ทราบว่า ประมาณร้อยละ 80-90 ของนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างดี เพราะทุกคนต่างให้ความคิดเห็นว่า กิจกรรมที่ได้จัดขึ้นมานั้นมีประโยชน์ต่อตัวเองและต่อสังคม ในส่วนของรูปแบบที่ทางผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจมากที่สุดคือในส่วนของกิจกรรมสันทนาการ และการให้ความรู้ทางวิชาการ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความต้องการให้มีการจัดกิจกรรมอีกในครั้งต่อไป และเมื่อเสร็จสิ้นจากการทำกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดแยกเก็บขยะ และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นอย่างดี
3.การวัดผลจากความสำเร็จของงาน
จากแบบประเมิณที่ทางคณะผู้จัดทำได้สำรวจมา ผลปรากฎว่า กลุ่มเป้าหมายก็คือนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้ความสนใจกับปัญหาต่างๆที่เกิดจากความมักง่ายในการทิ้งขยะ และให้ความสนใจในการร่วมมือกันในการจัดแยกเก็บขยะให้ถูกต้องมากขึ้น
4.การวัดผลจากการทำกิจกรรม
กิจกรรมที่จัดขึ้นเช่น การจัดป้ายนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดแยกเก็บขยะ โดยจะวัดผลจาก ความสนใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งก็คือนักเรียนกลุ่มเป้าหมายนั่นเอง จากการทำกิจกรรมพบว่านักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ให้ความสำคัญกับฐานป้ายนิทรรศการโดยสังเกตจากในการเข้าฐานของแต่ละกลุ่ม นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความตั้งใจรับฟังการให้ความรู้จากพวกพี่ๆและสามารถตอบคำถามที่พวกพี่ๆเตรียมไว้ได้
สำหรับตัวอย่างแบบสอบถามที่ใช้เพื่อประเมิณผลในการปฏิบัติงาน จะใช้แบบฟอร์มและคำถามเพื่อใช้ในการประเมิณผล ดังต่อไปนี้

การประเมิณผลและการสรุปผลจากแบบประเมิณผลหลังเสร็จสิ้นจากการทำกิจกรรม
1.กราฟแสดงความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อกิจกรรมนี้ว่าเป็นอย่างไรการวิเคราะห์ข้อมูลจากกราฟ
จากกราฟที่ได้ทำให้ทราบว่านักเรียนกลุ่มเป้าหมายให้ความสำคัญกับการจัดแยกเก็บขยะเป็นอย่างมากโดยคิดเป็นร้อยละ 97.92 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด และมีนักเรียนบางส่วนคิดว่าการจัดแยกเก็บขยะมีประโยชน์เพียงเล็กน้อยโดยคิดเป็นร้อยละ 2.08 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด


2.กราฟแสดงกิจกรรมที่กลุ่มเป้าหมายให้ความสำคัญมากที่สุด

การวิเคราะห์ข้อมูลจากกราฟ
จากกราฟที่ได้ทำให้ทราบว่านักเรียนกลุ่มเป้าหมายให้ความสำคัญกับกิจกรรมการเข้าตามฐานต่างๆมากกว่ากิจกรรมอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 40.63 ทั้งนี้เนื่องมาจากกิจกรรมในแต่ละฐานที่จัดขึ้นนั้นมีความหลากหลาย อาทิเช่น ฐานนิทรรศการ เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดแยกเก็บขยะ ฐานการประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุที่เหลือใช้
และสุดท้ายฐานเกมส์แยกขยะ ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้เองได้ทำให้กลุ่มเป้าหมายได้ให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษ แต่ก็ได้ก็มีบางส่วนที่คิดว่าการสันทนาการคลายเครียดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการจัดกิจกรรมในส่วนนี้รองลงมาโดยคิดเป็นร้อยละ 33.33 และจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็ได้มีบางส่วนที่คิดว่าการได้รับความรู้จากวิทยากรเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับสุดท้ายโดยคิดเป็นร้อยละ 26.04 ของนักเรียนทั้งหมด

3.กราฟแสดงประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับหลังจากที่เสร็จสิ้นกิจกรรมนี้แล้ว

การวิเคราะห์ข้อมูลจากกราฟ
จากกราฟที่ได้ทำให้ทราบว่านักเรียนกลุ่มเป้าหมายคิดว่าหลังจากที่เสร็จสิ้นกิจกรรมที่ทางผู้จัดทำโครงงานได้จัดขึ้นแล้วนั้น ได้ทำให้กลุ่มเป้าหมายนั้นมีความรู้เกี่ยวกับการจัดแยกเก็บขยะได้มากยิ่งขึ้นโดยคิดเป็นร้อยละ 80.21 และก็มีบางส่วนที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับประเภทของขยะโดยคิดเป็นร้อยละ 14.58 และกลุ่มสุดท้ายที่คิดว่าได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลินจากการทำกิจกรรมในส่วนนี้คิดเป็นร้อยละ 5.21 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด

   


Copyright by Webmaster: Dangnoy31@hotmail.com