| โครงงาน | บทความ เนื้อหา | การดำเนินงาน | ประเมินผล |

| วิทยาศาสตร จุลชีววิทยา | กลอน | ข้อมูลทั่วไป | คณะผู้ทำโครงงาน |

 

โครงงาน

ชื่อโครงงาน MICRO ร่วมใจประหยัดไฟ กำไร 2 ต่อ

หลักการและเหตุผล                                 

        จากสื่อทางโทรทัศน์ในปัจจุบันได้มีการเผยแผ่และเชิญชวนให้ประชาชนช่วยกันประหยัดไฟฟ้า เนื่องจากในปัจจุบันประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างสิ้นเปลืองและไม่รู้คุณค่าของมัน โดยปัญหานี้เป็นปัญหาที่มีมาอย่างต่อเนื่องหลายปีแล้ว ซึ่งอาจสืบเนื่องมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง จึงเกิดการรณรงค์ให้ประหยัดไฟฟ้าขึ้น สังเกตได้จากสื่อทางโทรทัศน์เรื่องหนึ่งที่แนะนำวิธีการประหยัดไฟฟ้า โดยเชิญชวนให้แต่ละบ้าน ช่วยกันประหยัดไฟฟ้า ถ้าบ้านไหนประหยัดไฟฟ้าได้ถึง 10 % ของค่าไฟฟ้าเดือนก่อน จะมีการลดค่าไฟฟ้าให้จะเห็นได้ว่าเรื่องการรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า มีกันมานานแล้ว ในแต่ละวันประเทศไทยต้องผลิตกระแสไฟฟ้าจำนวนมากเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชน ซึ่งการผลิตกระแสไฟฟ้าได้มาจาก ถ่านหิน แก๊ส น้ำมัน พลังงานน้ำจากเขื่อน พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งถ้าประชาชนยังคงใช้พลังงานไฟฟ้ากันอย่างฟุ่มเฟือยและไม่รู้คุณค่า ทรัพยากรบางอย่างที่ใช้ในการผลิต กระแสไฟฟ้าอาทิ เช่น ถ่านหิน แก๊ส น้ำมัน จะลดลงและอาจหมดไปในที่สุด แล้วเราก็คงจะไม่มีไฟฟ้าใช้กันอีกต่อไป จากข้อมูลที่กลุ่มผู้ทำโครงงานทราบมา ทางมหาวิทยาลัยต้องเสียค่าใช้จ่ายทางด้านไฟฟ้าสูงถึงเดือนละประมาณ 3 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นเงินจำนวนมาก ถ้าเราสามารถลดค่าใช้จ่ายทางด้านนี้ลงได้บ้าง ทางมหาวิทยาลัยก็จะสามารถนำเงินที่เหลือไป พัฒนามหาวิทยาลัยทางด้านอื่นไดจากข้อความข้างต้น กลุ่มผู้ทำโครงงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของไฟฟ้า จึงได้คิดทำการรณรงค์การประหยัดไฟฟ้าในมหาวิทยาลัย ซึ่งถ้าโครงการนี้บรรลุผลตามที่กลุ่มผู้ทำโครงงานคาดหวังเอาไว้ นอกจากจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายทางด้านไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยได้แล้วยังเป็นวิธีการช่วยชาติประหยัดพลังงานอีกทางหนึ่งด้วย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นการรณรงค์การประหยัดไฟฟ้าโดยเริ่มจาก ภาควิชาแล้วขยายสู่สังคม
  2. เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการรณรงค์การประหยัดไฟฟ้า
  3. เพื่อช่วยภาควิชาลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าให้ได้มากที่สุด
  4. ปลุกจิตสำนึกให้นักศึกษาและบุคลากรในภาควิชา เกี่ยวกับการประหยัดไฟฟ้าอย่างถูกต้องและการใช้ไฟฟ้าเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด
  5. เพื่อพัฒนากระบวนการคิดที่สร้างสรรค์ของสมาชิกผู้ทำโครงงาน
  6. เพื่อพัฒนาทางด้านจิตใจ อารมณ์และสังคม ของสมาชิกผู้ทำโครงงาน
  7. เพื่อปลูกฝังให้สมาชิกผู้ทำโครงงานมีระดับคุณภาพจิตใจที่สูงขึ้นโดยการทำประโยชน์ให้แก่สังคม

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. กลุ่มเป้าหมาย

 2. -ทำให้นักศึกษาได้รู้จักวิธีประหยัดไฟฟ้า และนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวัน

  -นำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อผู้อื่น ได้อย่างถูกต้อง

  -สามารถคำนวณค่าไฟฟ้าได้อย่างคร่าวๆ เพื่อควบคุมการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง

  -ช่วยลดงบประมาณรายจ่ายทางด้านค่าไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย

  -ช่วยลดต้นทุนบางส่วนในการผลิตกระแสไฟฟ้าของชาติได้

  -ลดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 3. กลุ่มผู้ทำโครงงาน

-สามารถพัฒนากระบวนการผลิตและการแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากขึ้น

-รู้จักการทำงานเป็นหมู่ คณะและสร้างเสริม ความสามัคคีในกลุ่มผู้ทำโครงงาน

-สร้างเสริมมนุษย์สัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้ทำโครงงาน

-ทำให้กลุ่มผู้ทำโครงงาน ได้รู้จักการทำงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง

-กลุ่มผู้ทำโครงงานมีความรู้ ความเข้าใจในการประหยัดพลังงาน และนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันได้

-เสริมสร้างการเป็นผู้นำ และพัฒนาบุคลิกภาพของคณะผู้ทำโครงงาน

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย คือนักศึกษา คณะครู-อาจารย์ และผู้สนใจในภาควิชาจุลชีววิทยา เพื่อให้รู้จักวิธีการประหยัดไฟฟ้าที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการประหยัดค่าไฟฟ้าทางภาควิชา และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในสังคมภายนอกได้

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.สิรีทรัพย์  จันทร์เสือ    

ผู้รับผิดชอบโครงงาน  (คณะผู้ทำโครงงาน)

1. นายวีรพงษ์            ชัยวัฒนากุลกิจ         43213938                 หัวหน้ากลุ่ม

2. นางสาวอรวรรณ       ชวลิตทิพากร           43213954                 รองหัวหน้ากลุ่ม

3. นายอนุชิต              แซ่ก้อง                 43213957                 รองหัวหน้ากลุ่ม

4. นางสาวอุษา           เอื้ออารยะ              43213996                 เลขานุการ

5. นายวุฒิพงษ์           สิทธิพรอนันต์           43213937                 รองเลขานุการ

6. นายทรงศักดิ์           เฮงพระธานี            43213956                 ประชาสัมพันธ์

7. นางสาวฐิติวรรณ      พวงดอกไม้             43213962                 เหรัญญิก

8. นางสาวยุวรี           จันทร์คง               43213935                 ติดต่อดำเนินงานและประสานงาน

9. นางสาวจริญญา      ศรีอุดม                43213975                 ติดต่อดำเนินงานและประสานงาน

10.นายชัชวาล           โพธิกำจร              43213999                 ติดต่อดำเนินงานและประสานงาน

11.นางสาวนันธิดา       แสงอินทร์             43213914                 ติดต่อสถานที่

12.นางสาวนนทกา      วิบูลย์เดชาโชค        43213951                 ติดต่อสถานที่

13.นางสาววยุรี          สุทธิพันธุ์              43213909                 สืบค้นและรวบรวมข้อมูล

14.นางสาวสุภาพร      โชติยานันทวงศ์        43213924                 สืบค้นและรวบรวมข้อมูล

15.นางสาวศิริพร        โชติยานันทวงศ์        43213925                 สืบค้นและรวบรวมข้อมูล

16.นายนพดล           ปัญญาวัชรพล          43213931                 สืบค้นและรวบรวมข้อมูล

17.นางสาวเกศวดี      ประติภากร             43213932                 สืบค้นและรวบรวมข้อมูล

18.นางสาวพัชราภรณ์  เสรีใจธรรม              43213933                 สืบค้นและรวบรวมข้อมูล

19.นายยุทธการ        นันทวิตร                43213934                 สืบค้นและรวบรวมข้อมูล

20.นางสาวจิตรา       จันทร์ธานี               43213941                 สืบค้นและรวบรวมข้อมูล

21.นางสาวจารุณี      จันทร์ธานี               43213943                 สืบค้นและรวบรวมข้อมูล

22.นางสาวสุขสม      บัวทรัพย์                43213963                 สืบค้นและรวบรวมข้อมูล

23.นายสุดจิตต์        สวนเศรษ                43213970                 สืบค้นและรวบรวมข้อมูล

 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน  6 สัปดาห์

สถานที่ทำโครงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาควิชาจุลชีววิทยา

งบประมาณ 6000 บาท