กิจกรรมของการปฏิบัติงาน

กิจกรรมสำหรับเด็กเล็ก
กิจกรรมสำหรับเด็กกลาง
กิจกรรมสำหรับเด็กโต

กิจกรรมการวาดภาพ
จุดประสงค์ เพื่อให้น้องเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
เพื่อปลูกฝังความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้แก่น้อง
เพื่อฝึกการใช้มือ และความกล้าแสดงออก
เพื่อฝึกการพูดโดยผ่านทางการบรรยายรูปภาพ

อุปกรณ กระดาษ สีไม้

ขั้นตอนการทดลอง
1. แจกกระดาษและสีให้น้องๆ
2. ให้น้องวาดภาพตามจินตนาการ
3. ให้น้องออกมาบรรยายรูปที่ตัวเองวาด ว่าคือรูปอะไร
4. พี่ๆให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับน้อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
น้องๆสามารถสื่อจินตนาการของตนเองโดยผ่านทางการวาดภาพ น้องๆได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน แล้วมีความกล้าแสดงออก น้องๆได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมถึงความรู้ใหม่ๆ

การทดลองเรื่อง โทรศัพท์วิทยุ
อุปกรณ์
แก้วน้ำพลาสติก 2 ใบ เส้นด้าย เข็ม กรรไกร ไม้จิ้มฟัน 2 อัน
วิธีการทดลอง
1. นำแก้วนำมาเจาะรูที่ก้นแก้วหนึ่งรู
2. สอดด้ายยาวประมาณ 2-3 เมตร เข้าไปที่ก้นของแก้วน้ำ
3. ผูกด้ายที่ตรงกลางของไม้จิ้มฟันทั้ง 2 อัน ให้เชื่อมกันโดยให้ไม้จิ้มฟันอยู่ในแก้ว
4. ให้ฝ่ายหนึ่งพูด อีกฝ่ายหนึ่งฟัง
5. ให้ฝ่ายหนึ่งพูด อีกฝ่ายหนึ่งฟัง แต่มีการจับเชือก

ผลการทดลอง
ผู้ฟังสามารถฟังเสียงอีกฝ่ายหนึ่งพูดได้ ถ้าหากไม่มีการจับเชือก ถ้าเราจับเชือกทำให้อีกฝ่ายไม่สามารถได้ยินเสียงนั้น
ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
เสียงจะเดินทางได้ต้องอาศัยตัวกลางซึ่งปกติการที่มนุษย์สื่อสารกันธรรมดาอากาศที่อยู่ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารนั้นจะเปรียบเสมือนเป็นตัวกลาง แต่ สำหรับการทดลองเมื่อเราพูดในกระบอกแก้ว จะเปรียบเสมือนเป็นอากาศปิด เพราะฉะนั้นเสียงจึงต้องใช้ตัวกลาง ในที่นี้จะใช้เส้นด้ายที่อยู่ระหว่างเส้นด้ายทั้ง2 จึงทำให้ได้ยิน แต่ถ้าเมื่อเราไปรบกวนตัวกลาง โดยเอามือจับไว้ เป็นผลให้เราไม่ได้ยินเสียง
การนำไปใช้
การสื่อสารทั่วไปโดยใช้โทรศัพท์ซึ่งโทรศัพท์นี้อาศัยคลื่นไฟฟ้าแทนตัวกลางอากาศ


 

กิจกรรมเด็กกลาง

การทดลองเรื่อง โทรศัพท์วิทยุ
การทดลองเรื่อง ลมพัด
การทดลองเรื่อง ผีผลัก
การทดลองเรื่อง นักดำน้ำในขวด
การทดลองเรื่อง เรือลอยน้ำทางเดียวกัน
การทดลองเรื่อง ซูเปอร์หลอดดูด
การทดลองเรื่อง ลูกโป่งแทงเข็ม
การทดลองเรื่อง ดินสอแทงถุงน้ำ

การทดลองเรื่อง ลมพัด

อุปกรณ์ กระดาษ ลม
ขั้นตอนการทดลอง 1. พับกระดาษเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (3 ด้าน) วางไว้บนโต๊ะ 2. เป่าลมเข้าไปที่ใต้กระดาษนั้น
ผลการทดลอง กระดาษจะยึดติดแน่นอยู่กับโต๊ะ แทนที่จะพลิก
ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น เมื่อเราเป่าลมผ่านเข้าไปในช่องกระดาษ ภายใต้ช่องกระดาษจะเกิดความดันต่ำ ซึ่งโดยธรรมชาตินั้นอากาศจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความดันสูงไปบริเวณที่มีความดันต่ำ ทำให้อากาศที่มีความดันสูงกว่าที่อยู่บริเวณภายนอกพื้นที่สี่เหลี่ยมนั้นจะผลักกระดาษลงให้ยึดติดกับผิวโต๊ะมากขึ้น ถ้ายิ่งเป่าลมแรงเท่าไหร่ กระดาษก็จะยิ่งมีแรงยึดติดกับโต๊ะมากเท่านั้น
การนำไปใช้ ใช้ในการช่วยป้องกันในกรณีที่มีพายุผ่านเข้ามา ถ้าบ้านเปิดประตูหน้าเอาไว้แต่ประตูหลังปิด ทำให้ลมจากพายุนั้นไม่สามารถที่จะผ่านไปได้ ทำให้ภายในบ้านมีความดันอากาศสูงมาก ๆ ก็ส่งผลให้หลังคาสามารถเปิดออกได้ สามารถแก้ไขได้โดยเมื่อมีลมพายุผ่านเข้ามาให้เปิดทั้งประตูหน้าและประตูหลัง ทำให้ลมสามารถผ่านไปได้ ความดันจากภายนอกจะผลักทำให้บ้านสามารถยึดติดกับพื้นได้มากขึ้น


 

การทดลองเรื่อง ผีผลัก

อุปกรณ์ หลอดดูดน้ำ 6 หลอด กระป๋องเปล่า 2 กระป๋อง
ขั้นตอนการทดลอง
1. นำกระป๋องทั้งสองมาวางบนหลอดดูดน้ำ ซึ่งวาง 1 กระป๋องต่อ 3 หลอด ซึ่งวางห่างกัน เล็กน้อย
2. เป่าลมให้ผ่านระหว่างกระป๋องทั้งสอง
ผลการทดลอง กระป๋องทั้งสองจะเคลื่อนที่เข้าหากัน แทนที่จะเคลื่อนที่ออกจากกัน
ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น อากาศที่มีความดันต่ำระหว่างกระป๋องทั้งสอง จะถูกอากาศที่มีความดันสูงที่อยู่ภายนอกดันให้กระป๋องทั้งสองเคลื่อนที่เข้าหากัน เนื่องจากอากาศจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความดันสูงไปสู่บริเวณที่มีความดันต่ำ
การนำไปใช้ ใช้ในการป้องกันตัวเองในกรณีที่ยืนอยู่ที่ชานชะลา หรือหน้าผา จะได้ไม่เข้าไปยืนใกล้รางรถไฟมากเกินไปขณะที่มีรถไฟวิ่งผ่าน หรือ ยืนใกล้หน้าผาสูงมากเกินไป เนื่องจากจะทำให้เกิดแรงผลักให้เข้าไปหารถไฟ หรือเหว ส่งผลให้เสียชีวิตได้


การทดลองเรื่อง นักดำน้ำในขวด

อุปกรณ์
ปลอกปากกาที่มีที่หนีบ ดินน้ำมัน คลิปหนีบกระดาษ ขวดพลาสติกใสใบใหญ่พร้อมฝาปิด
วิธีการทดลอง 1. นำดินน้ำมันมาปั้นเป็นรูปนักประดาน้ำให้มีลำตัวยาว 3.5 cm แล้วติดคลิปหนีบกระดาษที่ด้านหัวแล้ว แขวนไว้กับปลอกปากกา โดยนักดำน้ำจะต้องมีขนาดที่เหมาะสมพอที่จะผ่านคอขวดลงไปได้
2. เติมน้ำลงไปในขวดแล้วหย่อนนักดำน้ำลงไป ส่วนบนของปากกาจะลอยปริ่มกับระดับน้ำ แล้วปิดฝาให้ แน่น แล้วบีบบริเวณกลางขวด แล้วสังเกตุการเปลี่ยนแปลง
ผลการทดลอง เมื่อบีบขวดจะทำให้นักดำน้ำจมลง และเมื่อปล่อยมือจะทำให้นักดำน้ำลอยขึ้น
ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น เมื่อวางปลอกปากกาลงไปในน้ำฟองอากาศจะเข้าไปอยู่ข้างในปลอกปากกาทำให้นักดำน้ำมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำดังนั้นนักดำน้ำจึงลอยขึ้น เมื่อเราบีบขวดพลาสติกน้ำจะถูกดันเข้าไปอัดอากาศที่อยู่ในปลอกปากกา ทำให้นักดำน้ำมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำ ดังนั้นนักดำน้ำจึงจม เมื่อปล่อยมือ ขวดพลาสติกจะขยายตัวออก อากาศที่อยู่ในปลอกปากกาจะขยายตัวทำให้นักดำน้ำมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ ดังนั้นมันจะลอยขึ้นสู่ผิวน้ำอีกครั้งหนึ่ง
การนำไปใช้ การทดลองดังกล่าวใช้หลักการเช่นเดียวกับการสร้างเรือดำน้ำ


การทดลองเรื่อง เรือลอยน้ำทางเดียวกัน

อุปกรณ์ กระดาษ ใบมีดโกน gillet น้ำ อ่างน้ำ กาว
วิธีการทดลอง
1. พับเรือกระดาษ
2. นำใบมีดโกน gillet นำมาติดใต้ท้องเรือ โดยที่ด้านคมของมีดโกนขนานกับกาบเรือ
3. นำเรือไปลอยในอ่างน้ำ แล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงของทิศทางเรือ ผลการทดลอง เรือจะวางตัวในแนวทิศทางเหนือใต้ของโลก
ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
โดยใช้หลักการเดียวกับแม่เหล็ก โดยแม่เหล็กที่แขวนและเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระจะจัดตัวเองให้อยู่ในทิศทางของแนวแรงสนามแม่เหล็กโลก ขั้วเหนือของแม่เหล็กจะชี้หาขั้วเหนือของแม่เหล็กโลก และเช่นเดียวกัน ขั้วใต้ของแม่เหล็กจะชี้หาขั้วใต้ของแม่เหล็กโลก
การนำไปใช้ โดยหลักการของเรือลอยน้ำทางเดียวกันนั้น เป็นหลักการเดียวกับการทำเข็มทิศ เช่น เมื่อเกิดหลงทางนั้นก็สามารถที่จะรู้และทราบทิศทางในการเดินทาง


การทดลองเรื่อง ซูเปอร์หลอดดูด

อุปกรณ์ หลอดดูด น้ำอัดลม 1 ขวด ดินน้ำมัน
วิธีการทดลอง 1. เปิดฝาขวดน้ำอัดลม แล้วใส่หลอดดูดลงไปในขวด ดูดน้ำอัดลมขึ้นมา สังเกตและบันทึกผล
2. อุดดินน้ำมันรอบๆ ปากขวดและหลอดดูด หลังจากนั้นกดดินน้ำมันให้แน่นอย่าให้มีช่องว่างรอบ หลอดดูด
3. ดูดน้ำอัดลมอีกครั้ง มีน้ำอัดลมอีกครั้ง มีน้ำอัดลมขึ้นมาตามหลอดดูดหรือไม่
ผลการทดลอง ระหว่างปากขวดกับหลอดดูดมีที่ว่างให้เราดูดน้ำอัดลมขึ้นมาได้ ถ้าอุดปากขวดให้แน่นเมื่อเราดูดน้ำอัดลม หลอดจะยุบตัวเป็นหลอดบู้บี้ และไม่มีน้ำอัดลมขึ้นมาตามแรงที่เราดูด
ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ปกติเมื่อเราดูดน้ำอัดลมอากาศภายในหลอดจะถูกดูดออกมา จึงเกิดที่ว่างภายในหลอดขึ้นแรงดันของอากาศภายนอกจึงดันให้น้ำอัดลมไหลเข้าไปแทนที่ เมื่อเราปิดปากขวดให้สนิท ทำให้อากาศภายนอกเข้าไปในขวดไม่ได้ เมื่อเราดูดอากาศออกจากหลอด อากาศภายในขวดมีแรงดันไม่มากพอที่จะดันน้ำอัดลมให้ขึ้นไปตามหลอดได้ แต่จะไปกดดันหลอดบจนหลอดมีลักษณะบู้บี้
การนำไปใช้ เราจะใช้หลอดดูดดูดน้ำจากขวดที่ปิดฝาแน่นมากไม่ได้ โดยใช้หลักการดังกล่าว


การทดลองเรื่อง ลูกโป่งแท่งเข็ม

อุปกรณ์ ลูกโป่ง เข็ม
วิธีทำการทดลอง 1. เป่าลูกโป่งให้เต็มลูก
2. นำเข็มเสียบเข้าไปในลูกโป่ง โดยเสียบผ่านบริเวณปลายของลูกโป่งที่ยังยืดไม่เต็มที่ บริเวณที่มอง เห็นเป็นสีเข้มกว่าบริเวณอื่นอย่างช้าๆ
ผลการทดลอง ลูกโป่งจะไม่แตก หากมีเข็มยาวๆ อาจเสียบจนกระทั่งเข็มทะลุออกจากลูกโป่งอีกด้านบริเวณปากลูกโป่งได้
ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น หากสังเกตลูกโป่งที่เป่าแล้วให้ดี จะเห็นว่ามีส่วนที่ยางยังยืดตัวไม่เต็มที่ คือส่วนที่คล้ายสะดือ และส่วนก้นของลูกโป่ง สองส่วนนี้จะเห็นเป็นสีเข้มกว่ายางในส่วนอื่น ถึงจะใช้เข็มเสียบยางส่วนนี้ลูกโป่งก็จะไม่แตก ในทางกลับกันยางจะหดตัวรอบๆ บริเวณที่เสียบทำให้อากาศไม่รั่วไหลออกไป
การนำไปใช้ ในการเกิดอุบัติเหตุโดยการใช้ของมีคมแทงปอดห้ามดึงออกทันที ถ้าดึงออก อากาศจากภายนอกสามารถผ่านเข้าไปได้ ส่งผลปอดไม่สามารถแลกเปลี่ยนก๊าซได้ แต่ถ้าไม่ดึงออก จะทำให้ปอดยังคงสภาพอยู่ชั่วขณะ นับว่าเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเช่นกัน


การทดลองเรื่อง ดินสอแทงถุงน้ำ

อุปกรณ์ ถุงพลาสติก น้ำ ดินสอ (ประมาณ 3 แท่ง)
วิธีทำการทดลอง 1. ใส่น้ำในถุงพลาสติกจนเกือบเต็มแล้วจับปากถุงถือห้อยไว้
2. นำดินสอที่เหลาจนแหลมหลายๆ แท่งแทงเข้าไปในถุง ผลการทดลอง เมื่อนำดินสอแทงเข้าไปในถุงพลาสติกที่ใส่น้ำแล้วค้างไว้ น้ำในถุงพลาสติกจะไม่ไหลรั่วออกมา
ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น โมเลกุลของโพลิเอธิลีน (สารที่ใช้ทำถุงพลาสติกตัวไป) เมื่อได้รับความร้องจะหดตัวการแทงดินสอเข้าไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความร้อนจากแรงเสียดทางของถุงกับดินสอ ความร้อนนี้จะทำให้โมเลกุลรอบๆ บริเวณที่แทงดินสอเข้าไปจะหดตัวและเกาะติดกับแท่งดินสอ ทำให้น้ำไม่รั่วไหลออกมา นอกจากนี้จะมีช่องว่างเล็กๆ ระหว่างดินสอกับพลาสติกบ้าง ด้วยแรงตึงผิวของน้ำ ทำให้น้ำที่บริเวณช่องว่างเหล่านั้นไม่รั่วออกมา
การนำไปใช้ ในการเกิดอุบัติเหตุโดยการใช้ของมีคมแทงห้ามดึงออกทันที ถ้าดึงออก อากาศจะสามารถผ่านเข้าไปได้เป็นผลให้เกิดการเสียเลือดมาก แต่ถ้าไม่ดึงจะทำให้เสียเลือดในปริมาณที่น้อยกว่า

กิจกรรมเด็กโต
การทดลองเรื่อง เครื่องทุ่นแรง
การทดลองเรื่อง ไฟฟ้าสถิตยกของ
การทดลองเรื่อง วางเหรียญลงบนแก้ว
การทดลองเรื่อง คานกระดาษ
การทดลองเรื่อง เครื่องทุ่นแรง
อุปกรณ์
กระบอกฉีดยาขนาดเล็ก 1 อัน กระบอกฉีดยาขนาดใหญ่ 1 อัน วัตถุหนัก
วิธีทำการทดลอง
1. นำวัตถุมาวางบนเครื่องไฮโดรลิกจำลอง ทางด้านกระบอกฉีดยาขนาดใหญ่
2. ใช้นิ้วกดลงที่เครื่องไฮโดรลิกทางด้านกระบอกฉีดยาขนาดเล็ก
ผลการทดลอง วัตถุหนักจะสามารถยกขึ้นได้ โดยการใช้แรงเพียงเล็กน้อย
ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น เปรียบเสมือนท่อ 2 ท่อ มีความดันเท่ากัน เมื่อออกแรงกดที่ท่อเล็กเพียงเบาๆ ท่อใหญ่ที่มีของน้ำหนักมากก็สามารถยกขึ้นได้

การนำไปใช้
เครื่องมือที่อาศัยหลักการเดียวกับเครื่องอัดไฮโดรลิกนี้ได้แก่ แม่แรงยกรถ เก้าอี้ทำฟัน ระบบห้ามล้อรถยนต์ เป็นต้น
การทดลองเรื่อง ไฟฟ้าสถิตยกของ
อุปกรณ์ สายไฟที่มีฉนวนหุ้ม ตะปูเหล็กขนาดใหญ่ รางถ่าน สวิตช์เปิด-ปิด ถ่านไฟฉาย 1.5 โวลต์ ลวดเสียบกระดาษ เครนยกจำลองทำจากไม้อัด
วิธีการทดลอง 1. พันสายไฟที่มีฉนวนหุ้มรอบตะปูให้แน่นประมาณ 30 รอบ แล้วใช้กรรไกรปอกพลาสติกที่หุ้มสายไฟทั้ง สองข้างออกประมาณ 2 cm.
2. นำปลายทั้ง 2 ข้าง ต่อที่สวิตช์แล้วนำไปต่อที่รางถ่าน
3. เปิดสวิตช์นำไปทดสอบกับลวดเสียบกระดาษ
4. ปิดสวิตช์นำไปทดสอบกับขดลวด
ผลการทดลอง ถ้าตะปูตัวนี้ทำจากเหล็กบริสุทธิ์ ลวดเสียบกระดาษจะค่อยๆหลุดออกมา แต่ถ้าตะปูเป็นเหล็กกล้าจะกลายเป็นแม่เหล็กถาวร
ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ถ้าเราปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านเข้าไปรอบแท่งเหล็ก จะทำให้แท่งเหล็กกลายเป็นแม่เหล็กชั่วคราว เรียกว่า แม่เหล็กไฟฟ้า เมื่อกระแสไฟฟ้าหยุดไหล แม่เหล็กไฟฟ้าก็จะหยุดทำงาน นี้เป็นแนวทางในการทำแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถเปิดและปิดได้
การนำไปใช้ รถไฟฟ้า “แมกเลฟ” (Maglev) ในประเทศญี่ปุ่น จะแล่นได้โดยใช้กำลังจากแม่เหล็กไฟฟ้า แม่เหล็กที่ติดไว้ที่ฐานและที่วางรถไฟ จะทำให้รถไฟแล่นอยู่เหนือรางรถไฟฟ้าได้ ส่วนแม่เหล็กที่ติดไว้ด้านข้างของรถไฟและที่รางรถไฟ จะทำให้จะถูกควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ เมื่อด้านหน้าของรถไฟถูกดึง และส่วนท้ายถูกผลักจึงทำให้เมื่อต่อไปครบวงจรพร้อมเปิดสวิทช์จะทำให้ตะปูดูดกับลวดเสียบกระดาษและเมื่อปิดสวิทช์แล้วตะปูจะไม่ดูดกับลวดเสียบกระดาษ

การทดลองเรื่อง วางเหรียญลงบนแก้ว
อุปกรณ์
โถ ใบใหญ่ 1 ใบ แก้ว1 ใบ เหรียญ น้ำ
วิธีการทดลอง
1. นำน้ำใส่โถเจนต์
2. นำเหรียญใส่ลงไปในโถที่บรรจุน้ำ ให้ลงแก้ว

ผลการทดลอง
เหรียญจะยากแก่การตกใส่ลงไปในแก้วเห็น
ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
1. เนื่องจากเกิดจากแตกต่างของดัชนีหักเหระหว่างอากาศกับน้ำ
2. พื้นที่ตักของเหรียญมีผลต่อแรงดันของน้ำ จึงเกิดการส่ายของเหรียญระหว่างการเดินทางผ่านน้ำ

การนำไปใช้

การจับปลาโดยใช้ฉนวนซึ่งเมื่อเราเห็นปลาอยู่ใต้นั้นเราไม่ส่มารถเชื่อได้ว่าปายที่อยู่ที่ตัวแหน่งนั้นจริงๆ

การทดลองเรื่อง คานกระดาษ
อุปกรณ์
แก้วน้ำ 3 ใบ กระดาษ A4 1 แผ่น
วิธีทำการทดลอง
1. นำแก้ว 2 แก้ว มาวางห่างกันมากกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของแก้ว
2. นำกระดาษ A4 มาวางไว้บนแก้วทั้ง 2 ใบ
3. นำแก้วอีก 1 ใบ มาวางบนกระดาษ

ผลการทดลอง
ถ้าวางแก้วน้ำบนกระดาษ a4 แผ่นเรียบ กระดาษจะรับน้ำหนักของแก้วน้ำไม่ไช้ทำให้แก้วน้ำตกลงมาก แต่ถ้าพันกระดาษสลับไปมาเป็นฟันปลาแล้ววางแก้วน้ำลงบนกระดาษที่ผับเปลา แก้วน้ำสามารถที่จะวางบนกระดาษได้โดยไม่ตกลงมา
ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
เนื่องจากแผ่นกระดาษเรียบจะรับน้ำหนักของแก้วน้ำเพียงจุดเดียว ส่วนกระดาษที่พับเป็นฟันปลา กระดาษจะกระจายน้ำหนักของแก้วน้ำ ตามขาของแก้วน้ำ ตามขอของด้านฟันปลา
การนำไปใช้
กระดาษเปรียบเสมือนคาน ถ้าคานไม่มีกระจายน้ำหนักคานตามบ่นเรือนต่างๆ ก็จะไม่สามารถรับน้ำหนักจำนวนมากได้
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
กิจกรรมสำหรับเด็กเล็ก
กิจกรรมการวาดภาพ

กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน
กิจกรรมเป่าสีแข่งกัน
กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน
จุดประสงค์
เพื่อปลูกฝังให้น้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อให้เกิดความกล้าแสดงออก
อุปกรณ์ ดินน้ำมัน
ขั้นตอนการทดลอง 1. แจกดินน้ำมันให้น้องๆ
2. ให้น้องปั้นดินน้ำมันตามจินตนาการ
3. ให้น้องออกมาบรรยายเกี่ยวกับสิ่งที่ปั้น ว่าคืออะไร พร้อมทั้งพี่ๆให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับน้อง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ น้องๆสามารถสื่อจินตนาการของตนเองโดยผ่านทางการวาดภาพ น้องๆได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน แล้วมีความกล้าแสดงออก น้องๆได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมถึงความรู้ใหม่ๆ

กิจกรรมเป่าสีแข่งกัน
จุดประสงค์ 1. ทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
2. เพื่อปลูกฝังความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3. เพื่อให้เกิดความสามัคคีภายในกลุ่ม
อุปกรณ์ กระดาษ สีน้ำ หลอดดูดน้ำ นกหวีด
ขั้นตอนการทำกิจกรรม 1. แบ่งน้องออกเป็น 5-6 คน
2. แจกหลอดให้เด็กทุกคนคนละ 1 หลอด
3. แจกสีที่เตรียมไว้ให้พี่ทีคุมเด็กในแต่ละกลุ่ม เป็นคนหยอดสีให้กับเด็กที่ละหยด เมื่อพี่หยุดสีแล้วก็ ทำการให้สัญญาณ เมื่อเสียงสัญญาณหยุดแล้ว ให้เด็กคนแรกเป่าสีจนเป่าต่อไปไม่ได้ จากนั้นจึง เปลี่ยนให้เด็กคนที่ 2 มาเป่า ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนสมาชิกทุกทุกคนในกลุ่มเป่าสีครบทุกคน 4. เมื่อทุกกลุ่มเป่าสีเสร็จแล้วให้พี่ที่คุมเด็กแต่ละกลุ่มวัดดูว่าสามารถเป่าได้ไกลแค่ไหน จากนั้นนำมา เปรียบเทียบกัน กลุ่มไหนเป่าได้ไกลที่สุด จะได้รับรางวัล
ผลที่คาดว่าจะได้รับ น้องมีความสามัคคีกันในกลุ่ม น้องได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน

Top
Top