มจธ. ร่วมใจแยกขยะ
@2002 Bangmod garbage Group.
Bangmod garbage Group. Bangkok Thailand. Webmaster : health_c@chaiyo.com
หห
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบโครงงาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน
ขั้นตอนในการทำโครงงาน
งบประมาณ
รูปภาพการทำกิจกรรม
สรุปการทำงาน

.... ...

ค่าถ่ายเอกสาร 100 บาท
ค่าอุปกรณ์ในการจัดบอร์ดแสดงโครงงาน
...........- ค่ากระดาษสี 150 บาท
...........- ค่ากระดาษตกแต่ง 70 บาท
...........- ค่าอุปกรณ์การตกแต่ง 150 บาท
...........- อื่น ๆ 200 บาท
ค่าอุปกรณ์ในการทำถังขยะ
..........- ค่ากระดาษสี 400 บาท
...........- ค่าฟิวเจอร์บอร์ด 1000 บาท
...........- ค่าถ่ายเอกสาร 150 บาท
ค่าอุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์
...........- ค่ากระดาษสี 70 บาท
...........- ค่าโฟม 30 บาท
...........- ค่าถ่ายเอกสาร 200 บาท
ค่าอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม,ถ่ายรูป
...........- ค่าฟิล์มถ่ายรูป 200 บาท
...........- ค่าฟิล์มสไลด์ 100 บาท
...........- ค่าม้วน VDO 200 บาท
...........- ค่าล้างรูป 400 บาท
...........- ค่าของขวัญ 500 บาท

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 4420 บาท