p
  :: โครงการการจัดตั้งหน่วยจัดการข้อมูลชุมชน - Community Data Managemnt Unit (CDMU) ::
 

dd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12345

โครงการจัดตั้งหน่วยจัดการข้อมูลชุมชน
Community Data Management Unit (CDMU)

1.  หลักการและเหตุผล
                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อรับใช้สังคมไทย  โดยมีภารกิจหลักคือ  การสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการสู่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย      การที่จะประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมารับใช้สังคมไทย
ได้นั้น  การเรียนการสอนโดยเฉพาะทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จะต้องมีการจัดประสบการณ์การสอนที่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสัมผัสและเข้าใจสภาพปัญหาที่แท้จริงของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงในมิติสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและความหลากหลายในสถานการณ์ปัจจุบัน  โดยอาศัยชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้
(Community based learning) ในมิติทางสังคมผ่านกระบวนการเรียนรู้และเครื่องมือที่หลากหลาย   เช่น  การวิจัย  การทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน  ฯลฯ   ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะทำให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้     เช่น การตั้งคำถาม การแสวงหาคำตอบ การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  และมีความตื่นตัวในกระบวนการเรียนรู้

                 สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้รอบๆ มหาวิทยาลัย  ที่จะใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวิจัย  การพัฒนาการเรียนการสอน  และการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับชุมชน จึงจัดตั้งหน่วยจัดการข้อมูลชุมชน(Community Data Management Unit) ขึ้นมาเพื่อ
รวบรวมข้อมูลความรู้ในทุกมิติ อาทิ  มิติทางสังคม  มิติทางเศรษฐกิจ  มิติทางกฏหมายและการเมือง  มิติทาง ด้าน สิ่งแวดล้อม ฯลฯ       โดยทำการจัดการความรู้และถอดความรู้จากข้อมูลที่ศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักศึกษาให้มีความตระหนักรู้ต่อปัญหาสังคม   เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก เสริมสร้างคุณธรรมและจริย- ธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในการทำงานในระดับต่างๆ   ต่อไปในอนาคต

2.  วัตถุประสงค์
                1.. เพื่อสร้างฐานข้อมูลชุมชนในเขตทุ่งครุและเขตราษฎร์บูรณะ
                2.  เพื่อถอดองค์ความรู้จากข้อมูลชุมชน ซึ่งจะนำไปใช้ในการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และการทำวิจัยชุมชน
                3. เพื่อจัดเตรียมชุมชน(Community lab)  สำหรับการปฏิบัติการทางสังคมของนักศึกษาระดับปริญญาโทและนักศึกษาระดับปริญญาตรีในรายวิชาต่างๆ                     ของสายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
                4 . เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับชุมชนและสังคม ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ            สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
                                                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

4.  กลุ่มเป้าหมาย :           1.  นักศึกษา  อาจารย์  และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
                                           2.   คนในชุมชนเขตทุ่งครุและเขต ราษฎร์บูรณะ  
                                           3.   บุคคลผู้สนใจทั่วไป 

5.  วิธีดำเนินการ
หน่วยจัดการข้อมูลชุมชนดำเนินงานในรูปของคณะทำงาน   ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้กำหนดนโยบายและ แนวทางการทำงานภายใต้กรอบนโยบายของสายวิชาสังคมศาสตร์ฯ  และคณะศิลปศาสตร์ โดยมีหัวหน้าหน่วยฯ  เป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานภายในหน่วยฯ  และมีคณะทำงานประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้
                                     1.  ผศ.ดร.สุรพงษ์  ชูเดช                                    ที่ปรึกษาโครงการฯ
                                     2.  ผศ.ดร.ริเรืองรอง  รัตนวิไลสกุล                      ประธานคณะทำงาน
                                     3.  ผศ.วิภาวี  เอี่ยมวรเมธ                                     คณะทำงาน        
                                     4.  อ.ภาสนันทน์  อัศวรักษ์                                    คณะทำงาน
                                     5.  อ.ศิริพันธ์  นันสุนานนท์                                   คณะทำงาน

  โดยกำหนดแผนการทำงาน CDMU  รอบปีงบประมาณ  2556-2557  ไว้ดังนี้

 

งมป. 56

งมป. 57

รายการ

สค.

กย.

ตค.

พย.

ธค.

มค.

กพ.

มีค.

เมษ.

พค.

มิย.

กค.

สค.

กย.

1.  สำรวจชุมชนและทำสารคดีเกี่ยวกับชุมชนรอบๆ      มจธ.  ทั้งหมด 28 ชุมชนในมิติความเป็นมาของชุมชนฯ 
    วิถีชีวิต  (การศึกษา  ความเชื่อ  ศาสนา  อาชีพ ฯลฯ)
    ปัญหาและความต้องการของแต่ละชุมชน

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2.  จัดกิจกรรมฟื้นฟูภูมิปัญญาชาวบ้านเขตทุ่งครุ  อาทิ  การ จักสานชลอมด้วยทางมะพร้าว การทำข้าวมธุปายาส

 

 

 

/

 

 

 

 

 

/

 

 

 

 

3. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของคนในชุมชนรอบๆ มจธ.

 

 

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 

 

/

 

6.  ระยะเวลาและสถานที่              ระยะเวลาดำเนินการ   14    เดือน  
                                                          ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556  ถึง  30  กันยายน  2557
                                              สายวิชาสังคมศาสตร์ฯ  คณะศิลปศาสตร์  ชั้น 8  ห้อง  804 / 23-24           

7.    ตัวชี้วัดผลงาน
         1.   ได้ฐานข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของแต่ละชุมชน อย่างน้อย  5   ชุมชน
         2.    จัดทำสารคดีความเป็นมาของชุมชนฯ  วิถีชีวิตของแต่ละชุมชน  ( อาทิ  การศึกษา  ความเชื่อ  ศาสนา
                อาชีพ ฯลฯ)  อย่างน้อย  20  ชุมชน
         3.     จัดกิจกรรมฟื้นฟูภูมิปัญญาชาวบ้านเขตทุ่งครุ  อย่างน้อย 2  กิจกรรม
         4.     จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของคนในชุมชนรอบๆ มจธ.  อย่างน้อย  2  กิจกรรม 
         5.     มีงานวิจัยเกี่ยวกับชุมชนอย่างน้อย 1 เรื่อง

8.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
        1.  มีแหล่งการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและอาจารย์
        2.   มีฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอน  การวิจัยชุมชนและการให้บริการกับชุมชน
        3.   มีเครือข่ายชุมชนสำหรับส่งนักศึกษาลงไปร่วมทำกิจกรรม
        4.   สามารถสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับชุมชนซึ่งจะทำให้เกิดการถ่ายทอดความรู้/ประสบการณ์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
        5.   มีงานวิจัยเกี่ยวกับชุมชน