SoLA - School of Liberal Arts - Newsflash
Skip to content

SoLASoLA - School of Liberal Arts

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size thaiEnglish
You're here: Home arrow Newsflash

Newsflash
Filter     Order     Display # 
Item Title Hits
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป 2198
โครงการหนังกลางแปลง 2470
KMUTT Speech Contest 2010 2564
บรรยายธรรมในหัวข้อ “ความสุขและความสำเร็จแห่งชีวิต” 2659
แข่งขันคำศัพท์ “Vocabulary Experts” 2427
งานกีฬากระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2143
แข่งขันในโครงการ English Talent 2363
อบรมเชิงปฏิบัติการ การนำเทคนิค Cloud Computing มาใช้ในการบริหารจัดการของคณะฯ 2320
โครงการศึกษาดูงานแนวทางการจัดการวิชาศึกษาทั่วไป ณ ประเทศมาเลเซีย 2147
โครงการฝึกอบรมเรื่อง “สื่อสารถูกวิธี ชีวีเป็นสุข” 2076
การบริหารจัดการสวนเกษตรเชิงท่องเที่ยว 2576
โครงการ Eco and Culture Trip 2141
โครงการหนังกลางแปลงขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมชมงานภาพยนตร์อันทรงคุณค่า ประจำเดือนสิงหาคม 2369
การศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 2371
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดยายร่ม เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 2867
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองและการบูรณาการ” 2992
โครงการ Alliances for Study Abroad and Internships in Thailand 2010 1591
โครงการจัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษาโครงการผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรสองภาษา 1792
โครงการระดมสมองเพื่อวางแผนการจัดการความรู้ ระยะ 5 ปี (2554-2558)” 1535
พิธีรดน้ำขอพร เทศกาลวัน สงกรานต์ 1623
งานนิทรรศการ 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1552
เสวนาในหัวข้อ “การบริหารจัดการความรู้ในองค์กรทางการศึกษา” 1458
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูและนักเรียนของโรงเรียนในจังหวัดยโสธร 1977
การบรรยายเรื่อง หลักการและแนวทางในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Impact Assessment) 1660
โครงการศึกษาดูงาน “เศรษฐกิจกับชุมชน” 2408
โครงการ การดำรงชีวิตตามวิถีทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1727
คณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 1859
โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้เพื่อดำรงชีวิตในสังคมแบบเศรษฐกิจพอ 1716
“รักอย่างไรให้เป็นสุข” พระมหาสมปอง ตาลปุตโต พระวิทยากรบรรยายธรรม 2725
กิจกรรมฉลองเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2553 1842
โปสเตอร์ English for Professional and International Communication 2747
สายวิชาภาษานำนักศึกษาไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ โครงการวิถีชีวิตไทย จ.สุพรรณบุรี จ.อุทัยธานี 1590
คณะศิลปศาสตร์ได้รับรางวัลจากโครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ SET 4 English Award 2009 1685
คณะศิลปศาสตร์ได้จัดทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปีในการจัดตั้งคณะฯ 1606
การอบรม วิชา SSC 360 สังคมศาสตร์บูรณาการ 2473
บรรยายพิเศษเรื่อง “Globalization in Higher Education” 1723
โครงการสุนทรียภาพสร้างสุข วิชา SSC 263 Developing Leaders 1769
การบรรยายหัวข้อเรื่อง "Knowledge Management" 1910
คณะศิลปศาสตร์จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Teaching through English as the Medium of Instruction 1729
คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาการใช้ภาษาไทยในชั้นเรียน 1692
ความร่วมมือ 3 พระจอมเกล้าฯ 2111
เชิญรับฟังเสียงการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข โดย คุณศรันย์ ไมตรีเวช (ดังตฤณ) 1694
โครงการบรรยายธรรม เรื่อง เมตตาธรรมค้ำจุนโลก : ความสุขในการให้ 2145
โครงการ “การใช้โปรแกรม ATLAS.ti เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพ” 3130
นิทรรศการ ศิลป ดนตรี และเวทีเสวนาอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางมด 2032
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการ “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552” 1764
คณะศิลปศาสตร์ได้จัดงาน “วันภาษาไทย มจธ" 1623
จัดบรรยายธรรมในหัวข้อ “การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข” 1949
โครงการ พุทธศาสนาและศรัทธาของชาวชุมชนมอญ 2129
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายวิชาศึกษาทั่วไป 1539
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 53

Date

Tuesday, 03 August 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SoLA

SoLA

SoLA

SoLA